Søkere med behov for spesialundervisning i videregående opplæring, skoleåret 2015 - 2016

Alle søkere til videregående opplæring må fylle ut elektronisk søknadsskjema på vigo.no Opplysninger som er nødvendig for behandling av søknaden må tas med.

 

Les Rundskriv AED 20-2014 (PDF, 788 kB)

Søknad om spesialundervisning i videregående opplæring

Elever og lærekandidater som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, kan søke om spesialundervisning i henhold til § 5-1 i opplæringsloven. Behovet må begrunnes i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, som er rådgivende organ. Nordland fylkeskommune er vedtaksorgan og søknad om spesialundervisning blir behandlet av skolen der søkeren får skoleplass. Utdanningsavdelingen fatter vedtak om spesialundervisning for lærekandidater.

 

Søknadsfrist 1. februar

Søknadsfristen for inntak til videregående opplæring er 1. februar for søkere som søker om fortrinnsrett eller individuell behandling i henhold til følgende paragrafer i forskrift til opplæringsloven:

  • Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram, § 6-15 (Vg1), se også § 6-16 Krav til sakkyndig vurdering
  • Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne, § 6-17 (Vg1) og

§ 6-30 (Vg2/Vg3)

  • Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven

§ 3-9, § 6-18 (Vg1) og § 6-31 (Vg2/Vg3)

  • Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (jf opplæringsloven § 3-1, 5. ledd),

§ 6-19 (Vg1) og § 6-32 (Vg2/Vg3)

  • Søkere som har rett til spesialundervisning, og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, § 6-22 (Vg1)
  • Søkere med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse,

 

§ 6-35 (Vg2/Vg3)

 

  • Søkere til lærekandidatordningen, § 6A-4

 

Vedlegg/dokumentasjon som må følge søknad til videregående skole

Utskrift av elektronisk søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon sendes i to eksemplarer til skolen eleven har som sitt første ønske.

 

Av praktiske årsaker må den enkelte søknad med vedlegg, settes sammen med binders (ikke stifting) i denne rekkefølge:

1.      Utskrift av elektronisk søknadsskjema

2.      a) Ved overgang fra grunnskole til videregående opplæring:

Sakkyndig uttalelse/rapport fra PP-tjenesten

b) Ved overgang til neste nivå i videregående opplæring:

Sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten

3.      Individuell opplæringsplan (IOP)

4.      Halvårsvurdering i fag/emne med eller uten karakter

 

Vedlegg/dokumentasjon som må følge søknaden til lærekandidatsøkere med behov for spesialundervisning

Utskrift av elektronisk søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon sendes i ett eksemplar til Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen.

 

Av praktiske årsaker må den enkelte søknad med vedlegg, settes sammen med binders (ikke stifting) i denne rekkefølge:

1.      Utskrift av elektronisk søknadsskjema

2.      Ny sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten som begrunner behov for spesialundervisning i bedrift (dersom bedriften er klar på søkertidspunktet)

3.      Individuell opplæringsplan (IOP)

4.      Halvårsvurdering i fag/emner med eller uten karakter

5.      "Vedlegg til søknad om opplæringskontrakt". Skjemaet er tilgjengelig på nfk.no under tjenester - utdanning, opplæring i bedrift og lærekandidat samt på http://nordland.vilbli.no

 

Vedlegg/dokumentasjon som må følge søknaden til lærekandidatsøkere uten behov for spesialundervisning

Utskrift av elektronisk søknadsskjema med nødvendig dokumentasjon sendes i ett eksemplar til Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen.

 

Av praktiske årsaker må den enkelte søknad med vedlegg, settes sammen med binders (ikke stifting) i denne rekkefølge:

1.      Utskrift av elektronisk søknadsskjema

2.      Individuell opplæringsplan (IOP)

3.      Halvårsvurdering i fag/emner med eller uten karakter

4.      "Vedlegg til søknad om opplæringskontrakt". Skjemaet er tilgjengelig på nfk.no undertjenester - utdanning, opplæring i bedrift og lærekandidat samt på http://nordland.vilbli.no

 

VIKTIG ENDRING:

Søkere som ikke har rett til fortrinn eller individuell behandling i inntaket skal søke 1. mars.

 

 

Forhold skolene bør være spesielt oppmerksom på

  • Dersom det foreligger en god grunn aksepterer Nordland fylkeskommune at det gjøres endring av søknaden frem til 1. april. Endringsskjemaet er tilgjengelig på http://nordland.vilbli.no NB Endringer kan kun gjøres en  - 1 - gang
  • I henhold til opplæringsloven er det ikke anledning til å sette pedagogiske karakterer i halvårsvurdering eller som standpunktkarakter

 

FØLGENDE INFORMASJON ER TIL DE VIDEREGÅENDE SKOLENE

Et eksemplar av hver søknad sendes samlet til utdanningsavdelingen. Frist for innsending er

7. februar.  Dersom en søknad mangler dokumentasjon, ber vi skolene etterlyse dette og informere utdanningsavdelingen på registreringsskjemaet som skolene skal bruke i forbindelse med sin saksbehandling. Skjemaet finnes på nfk.no under utdanning og spesialundervisning.

 

For mer detaljert informasjon

·         Opplæringsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

·         Forskrift til opplæringsloven https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

·         Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland fylkeskommune https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2014-10-13-1327

·         Informasjon om lærekandidatordningen https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/opplaring-i-bedrift/larekandidat/

·         vigo.no

·         vilbli.no

·         Katalogen”Vil bli noe! Videregående opplæring 2015/2016”

·         Informasjonsfolderen ”Tilbud og inntak 2015/2016”

Fant du det du lette etter?