Etter- og videreutdanning

På denne siden finner du informasjon om planlagte kompetansehevingstiltak for tilsatte i videregående skoler, og instruktører i lærebedrifter.

Etterutdanning

I følge strategisk plan for kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014 - 2017 (FT-sak 025/14 ) og årsplan for kompetanseutvikling (FR-sak146/14), vil følgende områder ha hovedfokus i perioden: Klasseledelse, vurdering for læring, grunnleggende ferdigheter, FYR, Sun prosjektet, IKT i skolen samt ledelse.

 

Det er enighet om at arbeidet med kompetanseutvikling i større grad skal skje gjennom skolebasert kompetanseutvikling, men en del av aktiviteten skal også skje i nettverk. For at ikke belastningen skal bli for stor på den enkelte skole, skal ikke alle skolene delta på alt samtidig, men alle skal ha fått samme tilbud i løpet av strategiperioden 2014 - 2017.

Dette innebærer at skolen vil bli tilført ekstra ressurser i form av kompetansetiltak i perioden på de forskjellige områdene. Skolene står forøvrig fritt til å prioritere lokale tiltak i tillegg.

 

I tillegg vil nettverkssamlinger for øvrige faggrupper være arena for kompetanseutvikling, og det vil bli sendt invitasjon til skolene samt lagt ut påmelding på kurswebben.

Fagsamlingene vil rette seg mot de forskjellige programområdene. Samlingene vil ha noe innhold som er fellespedagogisk - det vil være tilnærmet likt for alle-, og noe som er fagspesifikt. Selv om det er lagt opp til at hver enkelt melder seg på kurswebben er det viktig at kursdeltakelse og fravær er avklart med nærmeste leder.

Det gis i tillegg mulighet for hospitering for lærere/instruktører/faglige ledere i skole/bedrift

Hospitering som etterutdanning - Idehefte

Videreutdanning

 

Studieåret 2017-2018 kan det søkes blant 185 studietilbud som er spesielt opprettet for videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Det kan også søkes på andre tilbud ved andre universitet og høyskoler som ikke er nevnt i studiekatalogen til Utdanningsdirektoratet. Tilbudene gir mulighet til å søke stipend eller vikarordning.

I tillegg kan det søkes på:

Stipendordning PPU/YFL

Rektorutdanning

Strategi for etter- og videreutdanning i PPT/SEVU-PPT

 

Alle tilbud tilgjengelig fra 1.februar med søknadsfrist 1.mars 2017

Se nærmere informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/

 

Viktige datoer for videreutdanning:

  • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over studietilbud i Udirs studiekatalog, stipend PPU/YFL, PPT og rektorer tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist utdanning og/eller stipend - avklart/samtykke fra skolens ledelse
  • 1.mars: Skolenes frist for prioritering til Nfk.
  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne eller avslå, og prioritere søknader om videreutdanning og stipend
  • 30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

 

 

 

Instruktøropplæring

Fylkeskommunen tilbyr kurs for instruktører/faglig ledere og repr.for de ansatte i lærebedrifter,lærere i de videregående skoler, opplæringskontor m.fl. Målet med kursene er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. For nærmer informasjon:

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/opplaring-i-bedrift/instruktorkurs/

 

Publisert av Merethe Schjem. Ansvarlig Merethe Schjem. Sist endret 15.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Torun Pedersen
Rådgiver, Utdanningsavdelingen