Kast ikke våtservietter i toalettet

NORSK VANN: Våtservietter til rengjøring som er merket med at de kan kastes i toalettet, markedsføres og tilbys i økende grad i handelen. Slike våtservietter er mindre oppløselige i vann enn vanlig toalettpapir og gir økt risiko for tilstopping i avløpsrør og pumper både hos huseier og kommunen. Våtserviettene bør derfor ikke kastes i toalettet.

Avløpsvannet fra toalettene ledes gjennom rør og pumpestasjoner til et renseanlegg, der avløpsvannet renses før det kan slippes ut til naturen igjen. Det som fjernes fra avløpsvannet, kalles slam, og dette gjennomgår grundig behandling og kvalitetssikring for å kunne føres tilbake i kretsløpet som gjødsel og jordforbedringsmiddel. For kommunene og selskapene, som utfører avløpstjenesten for innbyggere og næringsliv, er det viktig at toalettet ikke tilføres produkter eller stoffer som kan være til skade for avløpsanleggene eller slammet.

Stadig flere kommuner erfarer problemer med at ulike gjenstander og avfall som kastes i toalett eller sluk, filtrer seg sammen og skaper tilstopping og driftsstans i avløpsledninger og pumpestasjoner. Dette kan føre til tilbakestrømning av avløpsvann inn i kjellere og lavtliggende bygninger. Tilstoppinger kan også medføre at urenset avløpsvann renner ut i naturen og forurenser miljøet. Slike hendelser medfører mye ekstra arbeid og utgifter for kommunen med å rense opp og fjerne avfallet. Det kan også oppstå slike tilstoppinger i huseiernes private stikkledninger med de ulemper og kostnader dette vil medføre for huseier og forsikringsbransje.

I den senere tid har det kommet på markedet ulike typer våtservietter for rengjøring av toalett og bad som er merket med at de kan kastes i toalettet etter bruk. -Vi vil fraråde at disse kastes i toalettet, sier direktør Einar Melheim i Norsk Vann, som er interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren i Norge. -Dette med bakgrunn i risikoen for tilstoppinger i avløpsledninger og pumper. Vi anbefaler at folk plasserer en avfallsdunk på badet for brukte våtservietter og hygieneartikler.
 

Les hele pressemeldingen fra Norsk vann her.

Fant du det du lette etter?