Retningslinjer for bruk av metalldetektor i Nordland

Kulturminneforvaltningen har erfaring med at det er en stadig økning i bruken av metalldetektorer. Uavhengig av hensikten med søket, er sjansen absolutt til stede for at metallsøkere kan komme i berøring med arkeologiske gjenstander eller fredete kulturminner.  

Automatisk fredete kulturminner

Metallsøkere bør notere seg at gjenstander fra middelalderen og tidligere (før år 1537), mynter fra før 1650 og samiske kulturminner eldre enn 100 år, tilhører staten. Funnene skal meldes fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet snarest.

Fylkeskommunens arkeologer vil, avhengig av funnforhold og -omstendigheter, vurdere behovet for befaring på funnstedet. Fylkeskommunen vil sørge for overlevering av gjenstanden(e) til ansvarlig museum.

Vi poengterer at brudd på meldeplikten er straffbart og vil bli fulgt opp med en politianmeldelse. En juridisk betenkning, publisert av Økokrim, omkring temaet fins her: http://www.detektor.no/Resource/File/0/MILJOKRIM_23_2000_METALLDETEKTOR.PDF

Vi anbefaler at personer som bruker metallsøker, er medlemmer i en forening.

Før du går ut

  • I forkant av søket skal grunneiers tillatelse innhentes. Dette gjelder også i de tilfeller der grunneier er offentlig, så som staten, fylkeskommunen eller kommuner. Vi minner i denne sammenheng om Opplysningsvesenets fond, som i mange tilfeller er eier av gammel prestegårdsjord.
  • Sjekk kulturminnedatabasen Kulturminnesøk (http://www.kulturminnesok.no/). Det er viktig å merke seg at databasen er ufullstendig og kan ha unøyaktig/feil kartfesting. Noen større lokaliteter har kun punktmarkering. En spesiell kulturminnekategori for Nord-Norge er gårdshaugene/gårdsgrunn. Disse er nesten uten unntak større enn geometriflaten i Kulturminnesøk, da de ofte ble avgrenset visuelt. Vi ber derfor om at metallsøk ikke skjer nærmere enn 50 meter fra kjente kulturminner (uavklarte og automatisk fredete).

Kontekst

  • Søk med metalldetektor bør konsentreres til pløyelaget i dyrket mark. Gjenstander her er ute av sin opprinnelige kontekst. Vær oppmerksom på at tykkelsen på pløyelaget vil variere ut fra topografi og jordsmonn. Gjenstander som ligger under pløyelaget, kan inngå i en arkeologisk kontekst, for eksempel en førhistorisk grav eller boplass. Å grave fram slike gjenstander vil være straffbart inngrep i automatisk fredet kulturminne og gjøre stor skade. Treffer du på større, mulig førreformatoriske gjenstander som stikker dypere enn pløyelaget, skal funnstedet merkes og arkeolog i Nordland fylkeskommune varsles.
  • Søk med metalldetektor i utmark bør unngås. Uforstyrret arkeologisk kontekst kan her ligge rett under torva. Om en graver på bakgrunn av signaler fra metallsøker i utmark, kan en derfor gjøre ulovlig inngrep i automatisk fredet kulturminne.

Ved funn

Skulle man gjøre funn som er førreformatorisk, befinner man seg i praksis på en kulturminnelokalitet. Det vil si at man skal forholde seg til funnstedet slik som en gjør til allerede kjente lokaliteter, altså at videre søk i området gjøres 50 meter fra lokaliteten.

Avstanden på 50 meter gjelder selv om kulturminnenes vernestatus er «uavklart».

Funnbehandling og dokumentasjon:

Gjenstander man tror kan være innleveringspliktige skal ikke børstes, vaskes eller renses siden dette kan fjerne viktige opplysninger som ikke er synlige. Dette kan være tekstiler som er fastrustet til gjenstander, rester av treverk eller til og med matrester. Legg gjenstanden i en pose, gjerne med jord fra funnstedet, og merk posen med koordinater og nummer slik at ombytting unngås. Når det gjelder funn som ikke kan overleveres umiddelbart, anbefaler vi at disse oppbevares i kjøleskap.

Kartdatum WGS 84 foretrekkes, sone UTM33N (F.eks E473128/ N7462778). Om man ikke har GPS for hånden, måles funnsted ut til faste punkter i terrenget (hus, terrengformasjoner eller lignende).

Opplysninger om funnet og funnstedet skal så fylles ut på eget skjema. Nordland fylkeskommune skal i samarbeid med Troms- og Finnmark fylkeskommune og Tromsø Museum utarbeide et eget skjema. Inntil videre anbefaler vi funnskjemaet til Nordnorsk metallsøkerklubb (http://www.nnmsk.no/).

Følgende punkter er viktig for å kunne si noe om kontekst:

  • beskrivelse av undergrunn
  • beskrivelse av funnsted
  • evt. observasjoner av varmepåvirket stein, kull og lignende

Alle funn skal overleveres Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunen er ansvarlig myndighet og registrerer funn i funnbaser. Funnene blir deretter levert Tromsø Museum for konservering og sikker oppbevaring.

 

 

Henvendelser kan rettes til Tor-Kristian Storvik, tlf. 75650529 og epost: tks@nfk.no.

Fant du det du lette etter?