Felles politisk plattform for posisjonen i Nordland fylkeskommune perioden 2009-2011:

 • Nordland Arbeiderparti
 • Nordland Sosialistisk Venstreparti
 • Nordland Venstre
 • Nordland KrF
 • Kystpartiet i Nordland

Med bakgrunn i enighet om budsjett for 2009 mellom partiene Ap, SV, KrF, V og Kp i desember 2008, ble det enighet om å utarbeide en politisk plattform for videre samarbeid i fylkestinget.  Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiet har inngått følgende avtale:  

Den parlamentariske styringsformen er lagt til grunn for den politiske samarbeidsavtalen.  

Partiene forplikter seg til, på basis av dette dokument, å fremme felles forslag til årsbudsjett og økonomiplan for fylkeskommunen.  Partiene vil arbeide for felles forslag i plansaker som vil få budsjettmessige konsekvenser for Nordland Fylkeskommune.   Representantene er valgt på sine respektive program. Partiene vil kunne ha ulike standpunkter i enkeltsaker, men har forpliktet seg på å finne fram til felles løsninger på noen satsingsområder slik det framgår av dette dokument. Energipolitiske spørsmål er et av områdene der partiene i overordnede politiske forhold har avvikende syn. Dersom et av de samarbeidende partier ønsker det, kan energipolitiske spørsmål behandles i fylkestinget.  

I saker der Nordland fylkeskommune er høringsinstans eller uttaler seg om saker der fylkeskommunen ikke har direkte beslutningsmyndighet, står partiene fritt til å innta de standpunkt de finner rett. Fylkesrådet skal vise varsomhet og gjensidig respekt i saker der det er ulike syn mellom posisjonspartiene.

Fylkestinget er øverste politiske instans i fylkeskommunen og fylkesrådet er det utøvende organ. Fylkesordføreren skal sammen med et forretningsutvalg som rådgivende utvalg administrere fylkestinget og de organer som følger av vedtak og kommunelov. Fylkesordføreren holdes løpende orientert om fylkesrådets arbeid og saksbehandling.  

De samarbeidende partiene vil legge til rette for at opposisjonen har gode muligheter til selv å legge premisser for saksbehandlingen i politiske fora.   Denne avtalen gjøres offentlig.  

For fylkespartiene, 25. februar 2009

Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet

 

Fylkeskommunen - en viktig arena for alle

De samarbeidende partiene er enige om at fylkeskommunen er et viktig forvaltningsledd i det norske demokratiet. Fylkeskommunen har en viktig rolle i å utvikle Nordlandssamfunnet til beste for alle. Fylkestinget skal også være et viktig talerør for befolkningen i Nordland i forhold til sentrale myndigheter.  

Nordland har tilgang på store ressurser som skal forvaltes med tanke på nåværende og framtidige generasjoner. Det handler om å legge til rette for en langsiktig verdiskaping. Det gode liv for nordlendingen handler imidlertid om mer enn materielle verdier. Det handler også om å satse på de nære fellesskap der livskvalitet er like viktig som økt økonomiskvelstand.  

Arbeidet med å utvikle Nordland fylkeskommune videre som en sentral aktør i samfunnsutviklingen skal skje innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det er et mål for de samarbeidende partier å bidra til en resultatoppnåelse som bidrar positivt til fylkeskommunens evne til å videreføre prinsippet om høy egenkapitalgrad i investeringer.    

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør

Kommunene og fylkeskommunene er førstelinjetjeneste i forhold til tilrettelegging for næringsliv og samfunnsutvikling. En vellykket distrikts- og regionalpolitikk forutsetter at det tas utgangspunkt i egne regionale forutsetninger og behov. Fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør må knyttes til hele fylkeskommunens virksomhet, det vil si omfatte alle sektorer.  

Nordland fylkeskommune skal være pådriver til en aktiv nordområdepolitikk og ta initiativ til nødvendige tiltak for å koordinere og tilrettelegge for en positiv utvikling av Nordlandssamfunnet. Hensynet til miljøet skal være ivaretas på alle politikkområder, og prinsippet om en bærekraftig utvikling skal legges til grunn.  

De samarbeidende partiene vil:

 • Prioritere et godt samarbeid i Nord-Norge for eksempel i Landsdelsutvalget, Nordkalottrådet, Barentssamarbeidet, og det kulturpolitiske samarbeidet gjennom den nordnorske kulturavtalen.
 • Utvikle og utvide de regionale partnerskapsavtalene.
 • Videreføre arbeidet med satsing på småsamfunn.

Utdanning

Videregående opplæring omfatter tilbud i videregående skoler, fagopplæring og voksenopplæring. De samarbeidende partiene vil styrke samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og det lokale næringsliv. Tilstrekkelig antall lærlingplasser må sikres i et godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.   

Trivsel, trygghet og tilhørighet i klasserommene er utgangspunktet for godt læringsmiljø. De unge i Nordland skal ha et så likeverdig tilbud om videregående opplæring som mulig.  

Det må legges til rette for at flere fullfører videregående utdanning, og at de faglige resultatene skal komme minst på høyde med landsgjennomsnittet. Ungdom fra Nordland skal være attraktive søkere til høyere utdanning i inn- og utland. De samarbeidende partier vil arbeide for en god offentlig skole for alle. Skoler innenfor dagens privatskolelov er en ressurs og et supplement til fylkeskommunens videregående skoler. Vi vil videreføre et godt samarbeid med disse.  

Voksenopplæring er et viktig instrument for å kunne tilby voksne innbyggere i Nordland mulighet til å utvikle egen kompetanse gjennom kurs, utdanning og videreutdanning.  

De samarbeidende partiene vil:

 • Styrke helsesøster/miljøarbeidertjenesten ved de videregående skolene i samarbeid med kommunene der skolene er lokalisert, med særlig fokus på psykisk helse..
 • Ha tettere oppfølging av årsaker til frafall eller bortvalg ved videregående skoler i Nordland. Veilederleddet/rådgivingstjenesten bør styrkes som et ledd i å øke gjennomføringsgraden i videregående skole.
 • At den kompetanse som næringslivet etterspør blir ivaretatt når fylkeskommunen planlegger sine utdanningstilbud.
 • Fortsatt satse på og videreutvikle LOSA.
 • Gjennomføre evaluering ved sluttføring av ombygging og fysisk sammenslåing av skoler i henhold til fylkestingets strukturvedtak.
 • Styrke yrkesfagene og lærlingordningen, blant annet ved å ta ansvar for lærlinger i egen virksomhet. Ordningen med lærekandidat må videreutvikles.
 • At entreprenørskap og ungdomsbedrifter skal være viktige element i opplæring på alle nivå.
 • At ressursfordelingsmodellen for videregående skole skal gjennomgås og eventuelt justeres.
 • Ha et eget utviklingsprogram for lærere utover Kunnskapsløftet for å styrke skolens innhold, og for å holde tritt med samfunnsutviklingen.
 • Kartlegge omfang av, og eventuelt sette i gang handlingsplan mot, seksuell trakassering i skolen og ha nulltoleranse mot mobbing.
 • Sørge for god framdrift i investeringsprosjekter.
 • Arbeide for at Nordland og resten av Nord-Norge får større andel av forskningsmidlene.
 • Bidra til at Høgskolen i Bodø får status som universitet.

Samferdsel og transport

Fylkesrådet vil i den kommende perioden prioritere å gi gode samferdselsløsninger for innbyggerne i Nordland, der distriktenes næringsliv og lokalbefolkning skal ha førsteprioritet ved utformingen av rutetilbud og takstpolitikk. Gode kommunikasjonsmuligheter er også av stor betydning for utdanningstilbudet og for den alminnelige trivsel. Næringslivet i Nordland står for en stor del av norsk eksport, og fylket vårt har store avstander, dette krever sterk satsing på samferdsel og godstransport.  

Det er særlig viktig å redusere støyproblemene, og stille krav om miljøvennlig teknologi og drivstoff. Det er viktig å arbeide for å få ned tallet på ulykker, og tallet på drepte og skadde i trafikken. Vi vil støtte holdningsskapende arbeid blant barn og unge.  

 

Fylkesrådet vil ha et samfunn med plass til alle. Målet er at alle med nedsatt funksjonsevne skal ha muligheter for personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre innbyggere. Her er TT-ordningen et viktig virkemiddel. Vi har et ansvar for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger folk ute fra aktiv deltakelse i samfunnslivet.   

 

De samarbeidende partier vil:   Arbeide for at Nordområdesatsingen, miljøutfordringer og det vekstpotensial som er i Nordland, må gjøres synlig gjennom investering i infrastruktur.

 • Sikre stabilt hurtigbåt- og fergetilbud med fokus på kapasitet og god rutetilpasning til kystsamfunnene. Gjennomføre en analyse av samferdselsstrukturen i Vestfjordbassenget, der samtlige fergestrekninger, Bodø-Moskenes, Skutvik-Svolvær og Bognes-Lødingen vurderes, med sikte på å etablere løsninger som ivaretar samferdselsbehovene på en forsvarlig og forutsigbar måte for befolkning, turisme, næringsliv og miljø.
 • Bidra til at gang- og sykkelveier planlegges og bygges samtidig med nye veganlegg. Ved utbedringer av gamle anlegg skal det samtidig utarbeides sykkel-/gangvei der det er behov..
 • Prioritere vedlikehold og tiltak som øker trafikksikkerheten.
 • Satse på tiltak for å hindre ulykker med barn og unge i trafikken gjennom å styrke trafikkopplæringen med økt vektlegging av etikk og holdninger i trafikken.
 • Støtte innsatsen til frivillige organisasjoner, lag og foreninger sitt arbeid med å gjennomføre ulike trafikksikkerhetstiltak.
 • At alle deler av Nordland får tilgang på bredbånd.
 • Bedre kollektivtilbudet, spesielt rettet mot ungdom, og arbeide for forsøksordning med gratis kollektivtransport for ungdom under 25 år.
 • Arbeide for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i distriktene.

 

Kultur

Nordland er kjent for et rikt og mangfoldig kulturliv og dette må fortsatt være et av våre fortrinn. Det må legges til rette for utvikling av kulturlivet både regionalt og på tvers av nasjonsgrenser. Kulturen har verdi i seg selv, men kunst- og kulturtilbudet er også viktig som helsefremmende tiltak. Kulturen gir identitet og tilhørighet for den enkelte i lokalsamfunnet, og er derfor vesentlig for bosetting og stabile miljø. Å sørge for gode og engasjerende kulturtilbud til befolkningen er viktig. Tilbudet til barn og unge må vektlegges særskilt. Kulturtilbudet er en viktig faktor for å få ressurspersoner til å etablere seg i Nordland.  

 

De samarbeidende partier vil:

 • Fortsette å investere i kulturelle møteplasser.
 • Ha kulturkort for ungdom som gir redusert pris på kulturtilbud i samarbeid med kommunene.
 • Legge til rette for frivillig engasjement og frivillige organisasjoner, kulturdager og festivaler.
 • Holde et levende kulturlandskap i hevd og verne viktige områder gjennom bruk.
 • Legge til rette for utvikling av kulturliv i regionen og for kulturelt samkvem på tvers av nasjonsgrenser for å utvikle "folk-til-folk" relasjoner. Det er derfor viktig å ha gode arenaer og møtesteder lokalt og regionalt.
 • Legge til rette for å utvikle kystkulturen i et landsdelsperspektiv

 

Næring

Lønnsomme bedrifter er en forutsetning for bosetning og aktivitet i by og bygd.  Nordland fylkeskommune må fremstå som en attraktiv region for investering i nye virksomheter. Fylkesrådet vil ha en målrettet politikk for å gi gründere gode vilkår. Fylkeskommunen må være med å bidra til tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Forskningsbaserte løsninger og produkter er viktig for at bedriftene skal kunne videreutvikles. Økt satsing på forskning og utvikling er nødvendig for et næringsliv som skal bære kostnader for kommende generasjoner.       

 

De samarbeidende partiene vil:

 • Arbeide for økte bevilgninger til kommunale næringsfond.
 • Legge til rette for et bedre tilpasset yrkesfaglig utdanningstilbud i nært samarbeid med næringslivet.
 • Legge til rette for at unge mennesker kan etablere seg i distriktene ved å satse på kompetansearbeidsplasser i hele fylket.
 • Fokusere på stedsutvikling.
 • Redusere avstandskostnader ved en bedre infrastruktur.
 • Arbeide for at forskning og utvikling, herunder statlige forskningsmidler, også kobles opp mot næringsliv og næringsutvikling i fylket.
 • Fokusere på langsiktig og bærekraftig forvaltning av våre naturressurser, slik at det kan gi grunnlag for vekst i naturbaserte næringer.
 • Etablere et nært samarbeid med det statlige kompetansesenteret for distriktspolitikk, for å prøve ut nye tiltak for næringsutvikling gjennom regional- og distriktspolitiske tiltak.
 • Øke satsingen på kulturbasert næringsutvikling.

 

Olje og energi

Olje og gass kan finnes i store mengder langs kysten av Nordland. Utvinning av disse ressursene skal gi grunnlag for økt verdiskaping i fylket. De samarbeidende partier er inneforstått med at partiene har ulikt syn på deler av energipolitikken.  

Det offentlige eierskapet av vannkraftressursene er viktig. Alternative fornybare energikilder må tas i bruk til produksjon av elkraft. Kombinert med energiøkonomiserende tiltak i næringsliv og husholdninger vil økt kraftproduksjon være det viktigste bidraget til stabile priser.  

 

De samarbeidende partiene vil:

 • At forholdet mellom fremtidig petroleumsutvinning, fiskeriressurser og miljøhensyn finner sine løsninger og avklaringer gjennom helhetlige og rullerte forvaltningsplaner.
 • Ha større ringvirkninger på land knyttet til utvinning og verdiskaping av både fiske- og petroleumsressurser. Landsdelen har utfordringer i å skape nye attraktive arbeidsplasser, særlig til unge mennesker med få alternativer til å flytte, ved at det etableres interessante kompetansearbeidsplasser i distriktene. Her spiller videreforedling av de naturgitte ressursene en avgjørende rolle.
 • At det i tilknytning til konsesjoner og utvinningstillatelse stilles konkrete krav til oljeselskapene om aktiv deltakelse i å bygge kompetanse og om å trekke landsdelens bedrifter og næringer aktivt med i både i utbyggings- og driftsfase.
 • Jobbe for et nasjonalt oljevernsenter i Nordland.
 • At det i tilknytning til petroleumsaktiviteter må bygges mer enn rørledningsender og offshoreløsninger. Det må legges opp til at statlig myndighetsorganisasjoner, selskapenes organisasjoner og driftsadministrasjoner legges til landsdelen.
 • Arbeide aktivt for at Nordland blir ledende i landet innen produksjon av vindkraft, solcelleteknologi, bioenergi og energigjenvinning.

 

Fiskeri /havbruk

Fiskerinæringen og havbruk har stor betydning for verdiskapning, sysselsetting og bosetting i Nordland. De samarbeidende partier mener fiskeriressursene er vår felles eiendom. Hensynet til levedyktige bestander må gå foran kortsiktige næringshensyn.   Det bør legges vekt på lokale arbeidsplasser ved fordeling av kvoter. Det må være et mål at større deler av fisken videreforedles i Nord-Norge. Kystflåten har med sin nærhet til mottaker gode forutsetninger for å levere fersk fisk til norsk videreforedling. Det er viktig å rekruttere unge til å satse på næringen.  

De samarbeidende partier vil også styrke forskningen knyttet til havbruksnæringen. Føre var - prinsippet skal ligge til grunn for satsing og videreutvikling i havbruksnæringen. Havbruksnæringen må videreutvikles med tanke på produksjon av kvalitetsprodukter. Utviklingen i fiskeri og havbruk de siste årene har dokumentert et omfattende behov for innovasjon og entreprenørskap i de tradisjonelle næringene.  

 

De samarbeidende partier vil:

 • Arbeide for gode arbeidsmessige og sosiale vilkår for den som ønsker å etablere seg i fiskeryrket.
 • At oppdrettskonsesjoner som gis må tilføre lokalsamfunnet verdier.
 • At gamle oppdrettsanlegg, blant annet for skjell, må ryddes.

 

Landbruk og kulturlandskap

Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i fylket. Landbrukspolitikken omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift, og er viktig for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri.   

Norsk landbruk skal drive god og forsvarlig ressursforvaltning, sikker og kvalitetsbevisst matvareproduksjon og bidra til bosetting i Nordland. Bondens arbeid må verdsettes og de som driver landbruk må sikres en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet. En variert bruksstørrelse må fortsatt være mulig. Lokal videreforedling og økologisk produksjon må stimuleres. Fylkesrådet vil bidra til økt forskning og utvikling av nordnorsk landbruk.   Landbruksnæringen er hovedforvalter av kulturlandskapet vårt, og er derfor viktig også for andre næringer som rekreasjon og reiseliv.   De miljøpolitiske målsettingene om levedyktige bestander av de store rovdyrartene må følges opp med gode erstatningsordninger for tap av beitedyr og omstillingstiltak i kjerneområdene for rovdyr.  

 

Reiseliv

Nordland er et viktig reiselivsfylke. Reiselivsnæringene utgjør en stor ressurs for sysselsetting og verdiskaping. Arbeidet med å styrke ulike former for reiselivsrelatert virksomhet er svært viktig for videre utvikling av Nordlandssamfunnet. Reiselivsnæringene spiller en viktig økonomisk rolle, men har også stor betydning nå det gjelder å skape en regional identitet og sosial tilhørighet hos den enkelte innbygger.   Nordlands allsidige natur og villmarksområder er, i tillegg til sin egenverdi og lokale betydning, et konkurransefortrinn for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen er viktig for verdiskapningen i hele Nordland, og må videreutvikles. Kulturbasert næringsutvikling må også stimuleres.  

Nordland fylkeskommune skal bidra med å koordinere og utvikle opplevelser og reisemål som er attraktive på helårsbasis. Det skal legges vekt på samordning mellom lokale reiselivsaktører. Reiselivsnæringen må ta kystkulturen mer i bruk, og gjøre den til en mer tydelig økonomisk og kulturell verdi for kysten.  

 

De samarbeidende partiene vil:

 • Videreutvikle Lofoten og Helgeland som reisemål.
 • Bidra til en god infrastruktur også i reiselivssammenheng.
 • Øke jernbanens betydning som transportør av turister og andre passasjerer, ved å bygge ut et attraktivt og raskt jernbanetilbud på dagens jernbanestrekning, med sentrale knutepunkt.

 

Klima og miljø

Miljø- og klimautfordringene må møtes med et bredt spekter av politiske tiltak. Næringspolitisk må Nordland fylkeskommune utnytte sine fortrinn samtidig som man bidrar til å løse miljøutfordringer. Kunnskap og utvikling av fremtidsrettet miljøvennlig teknologi er en viktig nøkkel til bærekraftig utvikling. Fylkesrådet vil at det skal stilles strenge miljøkrav, men legge til rette for at de gode og fremtidsrettede løsningene skal lønne seg. Stadig mer gods fraktes på veinettet, dette har uheldige konsekvenser på mange områder. Økt bruk av banenettet er derfor en ønsket utvikling, både med hensyn til sikkerhet og miljø. Avgiftspolitikken må legges opp på en slik måte at det blir mer attraktivt å frakte gods på bane enn på vei.

 

De samarbeidende partier vil:

 • Utarbeide plan for reduksjon av klimautslipp i Nordland i tråd med regjeringens målsetting, herunder Nordland fylkeskommunes egen virksomhet.
 • Prioritere løsninger for transport og energibruk som reduserer klimautslippene.
 • Sette klare miljøkrav ved bruk av anbud, på hurtigbåter, busser og ferger.
 • Få utredet alternative energikilder for trafikken på Nordlandsbanen.
 • Arbeide for å få North East West korridoren (NEW) raskt i gang.
 • Være pådriver i forhold til å få etablert fyllestasjoner og infrastruktur for biodrivstoff og gass i hele fylket.
 • Ha fokus på naturforvaltning og grønt reiseliv som satsingsområde i næringspolitikken.

 

Folkehelse

Folkehelsearbeid gir økt livskvalitet for den enkelte, og er helt avgjørende for å redusere utgiftene i helsesektoren. Økt fysisk aktivitet og sunt kosthold kan redusere hyppigheten av en rekke lidelser. Nordland fylkeskommune må fremme gode tiltak for å bedre folkehelsen generelt, og spesielt i forhold til unge og eldre.

 

De samarbeidende partiene vil:

 • Ha alle kommunene i Nordland med i folkehelsesatsingen, blant annet gjennom partnerskapsavtaler. Ved å fokusere på konkrete planer kan kommunen sammen med frivillige organisasjoner få til mye godt folkehelsearbeid. Barn og unge må ha spesielt fokus i dette arbeidet.
 • Iverksette tiltak i videregående opplæring knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og rusforebygging.
 • Prioritere samarbeid mellom de nordnorske fylkeskommunene, fylkesmennene og Helse Nord.
 • Ha en offensiv satsing på rehabilitering. Det vil styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv, og samtidig sørge for redusert behov for hjelp fra det offentlige.

 

Helse/Tannhelse

Alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Dette er et offentlig ansvar. 

 

De samarbeidende partier vil:

 • Opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. For å opprettholde god kvalitet på tjenestene må vi være villige til å se på sykehusenes funksjonsfordeling.
 • Bedre den offentlige tannhelsetjenesten og gjennomføre planene for modernisering av tannklinikkene i hele fylket.
 • Arbeide for at tannhelsetjenesten på sikt skal bli en del av det vanlige helsetilbudet og fortsette rekrutteringsarbeidet mot tannleger.

 

Lønns- og personalpolitikk

De samarbeidende partiene skal sikre at Nordland fylkeskommune er attraktiv som arbeidsgiver. Arbeidsgiverpolitikken skal gi de ansatte mulighet til å utføre tjenester, gi informasjon og yte service av høy kvalitet. Det er særlig viktig å få til et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner når store omstillinger blir vedtatt og satt i verk   

 

De samarbeidende partier vil:

 • At lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, motivere og beholde kvalifisert personell, samt stimulere til økt kvalitet og effektivitet i fylkeskommunen.
 • Arbeide for å fremme tiltak som gjør heltidsstillinger til en rettighet og deltidsstillinger til en mulighet.
 • Bidra til kontinuerlig holdningsarbeid mot skjult diskriminering.
 • Arbeide for reell likestilling mellom kjønnene, også lønnsmessig.
 • At skolen skal ha et særlig ansvar for å fremme likestilling, og legge særlig vekt på å stimulere gutter og jenter til å utdanne seg slik at de fritt kan velge innenfor hele yrkesskalaen.
 • Satse målbevisst på rekruttering av kvinner til ledende stillinger både i offentlig og privat sektor. 

 

Et inkluderende Nordland

Nordland skal være et inkluderende fylke med plass for alle, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet, hudfarge, religion eller seksuell legning. Funksjonshemmede skal kunne delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet. De samarbeidende partier vil arbeide for bedre tilgjengelighet gjennom universell utforming av offentlige bygg og områder.   

 

De samarbeidende partier vil:

 • Invitere folk med i prosesser før beslutninger fattes og ha økt brukermedvirkning. 
 • Ha et nært samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet, kommunene, og andre samfunnsaktører.
 • Utarbeide, utvikle og iverksette strategier for likestilling, for eksempel i samarbeid med KUN (senter for kunnskap og likestilling).
 • Legge til rette for at flyktninger skal komme i arbeid og være ressurspersoner i arbeidslivet.
 • Arbeide for likestilling i alle styrer og råd der Nordland fylkeskommune bidrar økonomisk.
 • At fylkeskommunen skal ha et regelverk som hindrer sosial dumping.
Fant du det du lette etter?