Nordland fylkeskommune
Prinsensgate 100
8048 Bodø
Telefon
: 75 65 00 00

Faks
: 75 65 00 01
Åpningstid
: 08.00-15.30

Aktuelle lenker og dokumenter

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Felles politisk plattform for posisjonen - 2013-2015

NORDLAND ER MULIGHETENES FYLKE

Fylkesrådet vil gjennom trygg og målrettet styring av den fylkeskommunale økonomien i Nordland skape rom for investeringer og vekst. Investeringene i videregående skoler skal videreføres, investeringene i veinettet skal prioriteres høyere og det skal utvikles en mer offensiv næringspolitikk.

Muligheten til å utvikle fylkets ressurser på en bærekraftig måte er nøkkelen til å gjøre Nordland attraktivt. Det er Nordlands naturgitte fortrinn gjennom rike naturressurser som sjømat, petroleum, mineraler og vannkraft som danner grunnlaget for vår felles velferd. Et godt arbeids- og næringsliv er en nødvendig forutsetning for å kunne beholde og videreutvikle fylket vårt som hjem for dagens og fremtidens nordlendinger.

 

Fylkesrådet vil arbeide for er et Nordland preget av verdiene frihet, toleranse, likeverd og inkludering.

Nordlands største utfordring er å legge til rette for attraktive og moderne arbeidsplasser, slik at ungdommen velger jobber  i Nordland og bosetter seg i fylket. Dette gir grunnlag for etablerings- og investeringslyst, og er en forutsetning for videre vekst og utvikling.

 

Arbeidsplassene som skapes i Nordland må i større grad være tilpasset et høyere utdannings- og kompetansenivå, slik at den menneskelige kapitalen utnyttes bedre.

Den ekstraordinære satsningen og oppgraderingen av videregående skolebygg skal fortsette. Vi vil ha en sterkere satsing på samferdselen som kan øke effektiviteten og konkurransekraften i næringslivet. Vi har som mål å kunne gi befolkningen og næringslivet et samferdselstilbud som gjør mulighetene for alle bedre. Derfor må det være et godt samspill mellom luftfart, trafikk på vei, bane og til sjøs. Det er en klar sammenheng mellom gode transportløsninger og et konkurransedyktig næringsliv. Store avstander i fylket, flaskehalser i veinettet og lange transportveier til markedene, gjør det nødvendig å satse på investeringer i veier, havneanlegg og øvrig infrastruktur.

 

Nordland fylkeskommune skal ha en arbeidsgiverpolitikk som gir muligheter og motiverer til å .utføre tjenester, gi informasjon og yte service av høy kvalitet. Blant annet skal fylkeskommunen arbeide for å avskaffe ufrivillig deltidsarbeid, ulikheter basert på kjønn, legning, religion og etnisk bakgrunn, og arbeide for et inkluderende arbeidsliv i de fylkeskommunale  virksomhetene.

For å beholde og rekruttere riktig kompetanse i den fylkeskommunale virksomheten i fremtiden, ønsker fylkesrådet å legge til rette for bedre muligheter for en karrierevei innenfor egen virksomhet blant annet gjennom karriere- og kompetanseutviklingsplaner.

 

Nordland fylkeskommune skal legge til rette for en utredning av oppgavefordeling i Nordland som omfatter en hensiktsmessig kommunestruktur til det beste for innbyggerne.

De tre samarbeidende partiene erkjenner at det er uenighet om deler av petroleumspolitikken.  Dette innebærer at det kan oppstå et flertall og et mindretall i fylkesrådets behandling av enkelte saker.

 

UTDANNING  OG KOMPETANSE

Nordland har et desentralisert videregående skoletilbud. På grunn av nedgang i elevtallet er det behov for endring i tilbudsstrukturen. Det er viktig at de yngste elevene får et tilbud nærmest mulig hjemmet sitt. Grunnleggende opplæringstilbud må bevares flest mulig steder, og det skal tilstrebes et helhetlig utdanningsløp ved den enkelte skole. Utdanningstilbudet i Nordland må tilpasses de krav som dagens og fremtidens arbeidsmarked stiller. Tilpasning av skoletilbudet til arbeidsmarkedets behov blir stadig viktigere, og et bedre samarbeid med næringslivet er en forutsetning for at skolene skal kunne levere kvalifisert arbeidskraft til næringslivet i Nordland. Fylkesrådet vil være en pådriver for flere lærlingplasser i samarbeid med næringslivet.

Elever som faller fra og ikke fullfører sin videregående opplæring er en av de store utfordringene vi står over for. Det er et mål å øke antallet som gjennomfører sin videregående opplæring og at de faglige resultatene forbedres. Den videregående skolen skal se hele mennesket og ivareta enkeltelevene på en best mulig måte. Trivsel, trygghet og kunnskap skal være bærebjelker i den videregående utdanningen i Nordland.

Vi vil:

 • Bekjempe mobbing gjennom veiledningsprogram mer for lærere/skoleledere og at det implementeres handlingsplaner mot mobbing på hver enkelt skole.
 • Utrede en ordning med et fylkeskommunalt  mobbeombud for de videregående skolene.
 • Styrke og spesialisere rådgivingstjenesten, med særlig fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående skole.
 • Videreutvikle den nye nettskolen i Nordland og tilpasse den til lokale behov.
 • Bidra til at andelen faglærte øker gjennom å ha et sterkere fokus på fagopplæring i arbeidslivet.
 • Legge til rette for en sterkere regional samordning av tilbudsstrukturen i videregående skole på tvers av inntaksområdene.
 • Legge til rette for et friere skolevalg for søkere til videregående opplæring i Nordland .
 • Det skal tas initiativ til samarbeid med andre fylker om en prøveordning med fritt skolevalg i grenseområdene.
 • Opprette et internasjonalt videregående skoletilbud i Nordland.
 • Vurdere å opprette et realfagslinjetilbud for de faglig sterkeste realfagselevene i Nordland. Dette skal skje i tett samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og næringslivet.

 

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Tilrettelegging av infrastruktur slik at ressursmiljøer i landsdelen knyttes tettere sammen vil være viktig i fremtiden for utviklingen av Nordland med et fortsatt konkurransedyktig næringsliv. Gode samferdselsløsninger er et viktig tiltak for å øke fylkets attraktivitet, også i forhold til bosetting og tilflytting.  Nordland trenger  et godt utviklet ferge- og hurtigbåttilbud. Dette bidrar til å forenkle transporten og gir lavere kostnader for bedrifter som har en mindre sentral lokalisering i Nordland. Spredt bosetting tilsier at satsning på veinettet må prioriteres sterkere for å få en nedkortning av reisetid, slik at bo-, arbeids- og serviceregioner styrkes.

Blant statlige oppgaver det skal arbeides for er dobbeltspor på Ofotbanen. Det skal også arbeides for etablering av flere krysningsspor og automatisering av Nordlandsbanen. Elektrifisering eller implementering av andre miljøvennlige drivstoffkilder på Nordlandsbanen er prioriterte oppgaver. Vi vil videre arbeide for oppgradering av stamveinettet i Nordland. Det vil også være viktig å få en større andel gods fra vei til bane og kjøl. Videre satsning på gode havner knyttet til transport og fiskeri er viktig. l et trafikksikkerhetsperspektiv,  der alle trafikantgrupper hensyntas, er det viktig at tungtransport langs vei reduseres.

Vi vil:

 •  l større grad samordne og videreutvikle offentlige kommunikasjonsmidler og presentere de på en brukervennlig måte.
 • Arbeide for at alle deler av fylket skal få god tilgang på teletjenester og bredbånd.
 • Øke midler til trafikksikkerhetstiltak, og det skal utvikles "nullvisjonsvei mot ulykker".
 • Jobbe for bedre regionalt flytilbud .
 • Ha økt satsing på samferdselsløsninger  som tilrettelegger for, og styrker, etablerte og potensielle bo- arbeids- og serviceregioner  (BAS-regioner.)

 

NÆRING OG NÆRINGSUTVIKLING

Næringspolitikken i Nordland skal legge til rette for utvikling av gode rammebetingelser for et konkurransedyktig og nyskapende næringsliv.

Kunnskapsutviklingen som skjer på høyskoler, universitet og nordområdesenteret må bidra til verdiskapning og næringsutvikling i hele nordområdet.

Det er også viktig at produktene som eksporteres fra Nordland og Nord-Norge får god markedsføring i utlandet. Fylkeskommunen vil bidra til dette arbeidet sammen med eksportnæringene.

Etableringen av merkevaren arktisk landbruk støttes. Naturbruksskolenes rolle i opplæring, rekruttering og kompetansebygging innen arktisk landbruk videreutvikles.

Vi vil:

 • Opprette et utvalg som skal bidra til å utvikle sjømatnæringene, og styrke Nordlands posisjon som ledende sjømatfylke.
 • Arbeide for aktiv bruk av rekrutteringskvoter for å sikre unge tilgang til fiskeriene.
 • Arbeide for å styrke leteaktiviteten og utvinning av mineralressurssene innenfor bærekraftige  rammer.
 • Fortsatt ha sterke kommunale næringsfond .
 • Ta initiativ til å utvikle en helhetlig plan for framtidig bruk av Rønvikjordene .
 • Sette sterkere fokus på entreprenørskap og grundervirksomhet .
 • Være imøtekommende for tilrettelegging av næringsareal.

 

ENERGI, OLJE OG GASS

Petroleumsvirksomheten  utenfor Nordland må gi større og varige ringvirkninger på land i nord. Petroleumsvirksomheten må fortsatt utvikles i sameksistens med andre næringer, og drives på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte.

 

Nordland er et av de aller viktigste fylkene for energiproduksjon i Norge. Dette har dannet grunnlaget for mye av verdiskapingen i industrien gjennom mange år. Fylkesrådet ønsker å videreutvikle energiproduksjonen i Nordland på en bærekraftig måte også gjennom videre satsning på fornybar energi.

 • Det opprettes et petroleumsutvalg med sikte på få igangsatt en konsekvensutredning av Nordland VI, VIl (og Troms 11) etter Petroleumsloven. (Dissens: Kristelig Folkeparti tar dissens på dette punktet).
 • Bidra til økt beredskap i landsdelen spesielt med hensyn på maritim sektor, både for å ivareta sikkerheten i forbindelse med petroleumsvirksomheten, og den stadig økende skipstrafikken.
 • Legge til rette for at petroleumsvirksomheten bidrar til aktivitet, innovasjon og næringsutvikling i fylkets regioner.
 • Nordland fylkeskommune skal være en aktiv eier, og ta initiativ til og legge til rette for konsolidering av vannkraftressursene  i Nordland gjennom større selskapssammenslutninger.
 • Arbeide for å sikre den kraftforedlende industrien stabil tilgang på nødvendig kraft.
 • Arbeide og legge til rette for økt utbygging av fylkets uutnyttede vannkraftressurser .
 • Gjennomføre energiøkonomiseringstiltak på den fylkeskommunale bygningsmassen .

 

DET FRIVILLIGE NORDLAND

Nordland er avhengig av frivillighet, og de frivillige organisasjonene er en av grunnpilarene i

samfunnet. Fylkesrådet skal arbeide for at de frivillige organisasjonenes rolle i

samfunnsutv iklingen får sterkere fokus .Nordland er kjent for et rikt og mangfoldig kulturliv og skal fortsatt være et ledende kulturfylke. Kulturen gir identitet og tilhørighet for den enkelte i lokalsamfunnet, og er derfor vesent lig for bosetting og stabile miljø.

Kulturen har verdi i seg selv, men kunst- og kulturtilbudet er også viktig som helsefremmende tiltak.

Nordland fylkeskommune har også et stort ansvar knyttet til folkehelsearbeid og forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Fylkeskommunen skal koordinere, støtte og utfordre kommunene i deres arbeid for å bedre befolkningens helsetilstand. Fysisk aktivitet og naturopplevelser er av avgjørende betydning for vår livskvalitet. Tilrettelegging slik at  flere kan ta i bruk mer av naturen i nærmiljøet skal prioriteres. Tilgjengelighet til idrettsanlegg er en forutsetning for å drive idrett og fysisk aktivitet. Anlegg i lokalmiljøer som stimulerer og tilfredsstiller barn og unges behov for fysisk aktiv itet prioriteres. Det er viktig

at anleggene fungerer som gode sosia le møteplasser i lokalsamfunnene.

Vi vil:

 • Øke støtten til frivillige lag og organisasjoner i Nordland.
 • Øke tilretteleggingen for frivillig engasjement, kulturdager og festivaler.
 • Utarbeide en frivillighetsplan i Nordland.
 • Arbeide for at de fire museumsenhetene i Nordland får faste driftstilskudd.
 • Følge opp folkehelsesatsingen i kommunene i Nordland og videreutvikle partnerskapsavtalen.
 • Gjøre innfallsportene til nasjonalparkene i Nordland lettere tilgjengelig.
 • Arbeide for å holde et levende kulturlandskap i hevd og verne viktige områder gjennom bruk.

Les felles politisk plattform for posisjonen i Nordland fylkeskommune perioden 2013-2015 (PDF, 521 kB)

Fant du det du lette etter?