Årsmelding for Rådet for likestilling av funksjonshemmede for 2014

Rullestol i andre etasje Eidsvollbygning - Klikk for stort bilde

Årsmelding til Rådet for likestilling av funksjonshemmede 2014 (PDF, 2 MB) ble behandlet og godkjent i Fylkestinget i går den 21. april 2015. Hvis du ikke kan lese PDF filer, ta kontakt med Nick Williams for å avtale hvordan vi kan gjøre årsmelding tilgjengelig for deg.

Bildet på forsiden viser Ståle Normann i sin rullestol i rikssalen på Eidsvollsbygningen. Vi håper at dette betyr at flere vil kunne oppleve flere av våre nasjonale kulturskatter. At Nidarosdomen har fulgt eksemplet understreker dette.

 

ÅRSMELDING 2014

FORORD

Årsmeldingen for 2014 viser at det har vært stor aktivitet i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland. Vår visjon er et universelt utformet Nordland innen 2025. Det skal settes en standard for hvordan arbeidet med å skape et universelt utformet samfunn skal gjennomføres i Nordland. Målet er å skape et samfunn der full deltakelse og likestilling for personer med funksjonshemming er en selvfølge. Nordland skal være et foregangsfylke på dette området, der det fysiske miljøet er utformet slik at det tas hensyn til hele befolkningen. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har i 2014 hatt fokus på tre hovedområder; styrke unge funksjonshemmedes mulighet til medvirkning i samfunnet, gi kommunale råd for funksjonshemmede hjelp til å utøve sin rolle i kommunene og gjøre festivaler tilgjengelige for alle.

 

Det er gjennomført sammen med ungdommens fylkesting en nasjonal konferanse i Valnesfjord i september 2014 med god deltakelse av ungdommer med funksjonshemming og med mange spennende innledere.

«#Funkis 2014» handler om å flytte

grenser.

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har holdt møter ute i kommunene med aktuelle tema for å skape nettverk og formidle kunnskap. Det har i 2014 vært ni møter med deltakelse fra ca 30 kommuner i Nordland, gode dialoger er skapt og dette følges opp i 2015.

 

Tilrettelegging av festivaler har hatt størst plass i dette året. Rådet for likestilling av funksjons-hemmede har løftet dette til å bli et nasjonalt prosjekt med deltakelse fra store kulturarrangører i Norge og der vi også har fått ekstern økonomisk støtte for å gjennomføre prosjektet. Dette håper vi allerede dette året skal gi nyttig kunnskap til arrangørene. Prosjektet som Nordland leder heter «Tilgjengelighet Kulturnorge».

 

Skal vi klare dette er vi avhengig av ei god samhandling på alle nivå i fylkeskommunen. Det er etablert et formalisert samarbeid med politisk ledelse, både i forhold til fylkesordfører og i forhold til fylkesrådet i

Nordland. Det jobbes også med å komme så tidlig som mulig med i saksbehandlingen på fylkeskommunen, for å gi innspill på saker som skal behandles.

 

Samarbeidet mellom Eldrerådet og Ungdommens fylkesting har vært godt og inspirerende, felles planlegging av Generasjonskonferanse i 2015 er gjennomført.

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har i 2014 tatt på seg en stor oppgave å arrangere Lands- konferanse for fylkeskommunale råd for funksjonshemmede i Bodø i august 2015. Vi ønsker å være en bro- bygger mellom alle som jobber med å legge til rette for funksjonshemmede i samfunnet. Samarbeidet i Rådet for likestilling av funksjons-hemmede i Nordland har vært meget godt, og vår rådgiver har gjort en utmerket jobb med å tilrettelegge arbeidet. Målet med vårt arbeid er å legge til rette for det enkelte menneske, slik at alle kan realisere sine liv på en god måte.

 

Øivind Mathisen leder

REGLEMENT FOR RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I NORDLAND

 

Reglementet ble vedtatt av fylkesting i sak 110/11 og trådte i kraft 10.10.2011. Hele reglementet kan finnes på www.nfk.no/funksjonshemmede - på undermeny «retningslinjer».

 

Formål – utdrag fra reglementet

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (heretter Rlf) er et rådgivende organ for fylkes- kommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner. Rlf arbei- der etter den politiske målsetningen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

Rlf skal sørge for at mennesker med funksjons-hemming sikres en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedtatt funksjonsevne.

RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE I NORDLAND (RLF) FOR PERIODEN 2012 - 2015

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2012-2015 ble oppnevnt av fylkestinget i sak 177/11 og består av tre politikere, fire representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner, tre representanter fra fylkeskommunens administrasjon, én representant fra Fylkesmannen og én representant fra KS. Det nye rådet trådte i kraft 1. januar 2012.

 

Oversikten viser Rlf i Nordlands sammensetning av faste representanter og personlig vara representanter.

Medlemmer 2014

Representerer

Fast representant

Parti / organisasjon

Vara representant

Parti / organisasjon

Politikere / Fylkestinget

Øivind Mathisen

AP

Salamatu Winingan

SV

Linn Stemland

Rødt

Ruth Pedersen

Ap

May Valle

Venstre

Berhild Nilsen Rønning

FrP

Funksjonshemmedes organisasjoner

Trond Sveum

FFO

Lisbeth Fjell Leithe

* Erstattet av Eva E. Sjøvold

FFO

Anbjørg Netland

* Erstattet av Lisbeth Fjell Leithe

FFO

John Almendingen

FFO

Harald Vikan

FFO

Marianne Pandalslid Brekke

FFO

Ståle Normann

SAFO

Jostein Stige

SAFO

Fylkeskommunens administrasjon

Svein Ivar Hansen

Samferdsels- avdelingen

Bjørn Olaf Revang

Samferdsels- avdelingen

 

Lise Skotnes

Eiendoms- seksjonen

Marianne Siiri

Kultur- og miljøavdelingen

 

Tomm Jensen

Folkehelse- avdelingen

Anne-Marie Strømhaug

Utdannings- avdelingen

Fylkesmannen

Torild Jakobsen

 

Gunn Skjerve

 

KS

Rolf Søtorp

 

Mona Halsbakk

 

Ungdomsrepresentant

Eilif Benjaminsen

FFO

Marthe Marie Røysdatter-Jensen

SAFO

 

* Endringer gjort med bakgrunn i FT sak 103/2014 i Oktober 2014.

 

Arbeidsutvalget

Rlf har valgt et arbeidsutvalg som har delegert fullmakt til å ta seg av hastesaker og som gjennomgår saker som skal fremmes for Rlf.

 

Faste medlemmer:

 1. Øivind Mathisen, leder

 2. May Valle, nestleder

 3. Ståle Normann

 

Varamedlemmer i numerisk rekkefølge:

 1. Linn Stemland

 2. Trond Sveum

 

Aktivt rådsarbeid: Eilf Benjaminsen, Torild Jakobsen, Lise Skotnes, Svein Ivar Hansen, Linn Stemland.sitter ved et bord i et møte. - Klikk for stort bilde

 

Aktivt rådsarbeid: Eilf Benjaminsen, Torild Jakobsen, Lise Skotnes, Svein Ivar Hansen, Linn Stemland.

 

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI

 

Sekretariatet

2014 har vært preget av godt samarbeid mellom sekretærene til fylkeskommunens tre medvirkningsråd

 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, Fylkeseldrerådet og Ungdommens fylkesting. Synergiene er positive både for rådene og sekretærene.

 

Økonomi

Årsbudsjett for 2014 var på kr 3 280 400 eksklusiv lønn for sekretariatet. Av dette har driftstilskudd på kr 2 596 600 blitt utbetalt til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag.

 

Informasjon

Rådet har egen nettside under politikk på nfk.no der det er publisert mye statisk informasjon og noe nyheter. Facebook brukes aktivt for å formidle informasjon om rådet og tilknyttede saker om likestilling av funksjonshemmede.

 

VIRKSOMHET OG RESULTATER I 2014

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes oppgaver er nedfelt i rådets reglement, vedtak i

fylkestinget, fylkesplanen og i planen «Universell Utforming, et Samfunn for alle». Ut fra disse har Rlf vedtatt et eget arbeidsprogram.

 

Møter

Rlf har hatt fem møter og behandlet 33 saker. Arbeidsutvalget har hatt ett møte og behandlet 2 saker.

Alle møter i 2014 har vært holdt i Bodø

 

Foredrag/innlegg holdt på oppdrag fra andre

Nick Williams har holdt hilsningstale på årsmøte til følgende fylkeslag av funksjonshemmedes organisasjoner:

 • Hørselshemmedes landsforbund

 • Diabetesforbundet

FFO

På Aktiv Ungs konferanse «Ulikhet gir mulighet – sammen for best praksis» holdte Williams et foredrag med tittel «barn og unge med funksjonsnedsettelser. En folkehelse utfordring.»

 

Dessverre er tittelen beskrivende for situasjonen i Norge i dag. Dette er dessverre lite forsket på. I Sverige viser det seg at det største helseproblemet for denne gruppen er mobbing – noe som understreker viktig- heten av fylkeskommunens satsing på mobbeombud.

Tone-Lise Fische holdte et kort innlegg på vegne av rådet på inkluderingsdagene til Bodø Mind.

Nord Norsken

De fylkeskommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Norge arrangerer en felleskonfe- ranse hvert år. I 2014 var det Troms som har hatt ansvar for konferansen. Med bakgrunn i utskifting av både rådsleder og sekretær har de utsatt konferansen som avholdes i Tromsø i januar 2015.

Studietur 2014

Bedre tilgjengelighet for alle på festivaler er rådets hoved engasjement, også i 2014. Dette har igjen vært tema for årets studietur. Reisemålet var London med «Attitude is Everything» (AiE) som vertskap. Mer om denne organisasjonen i kapittelet om tilgjengelighet på kulturarrangementer.

I samarbeid mellom AiE, rådsmedlem Ståle Normann og rådets rådgiver, ble det lagt opp til kurs og befa- ringer over 3 dager. Det var også tre representanter fra kulturnorge deltok på studietur. Temaer var bevisst- gjøring på begrepet funksjonsnedsettelser, samt de utfordringene som de med funksjonsnedsettelser møter. Deretter gikk man gjennom betydningen av disse for kulturarrangører. I løpet av studieturen ble det en gjen- nomgang av prosjektplanen for prosjektet «tilgang til festivaler», samt at man avtalte det viderearbeidet med prosjektet.

Deltakerne ble overrasket med middagsbesøk på restauranten «Dans le Noir» - eller «I mørket». Dette er en fransk konsept der man spiser i en fullstendig mørklagt spisesal. Kelnerne er blinde, og roller byttes. For et par timer opplever man å være funksjonshemmet og avhengig av andre. Det er nyttig læring når man skal jobbe med tilrettelegging for andre.

Møter, kurs og konferanser med deltakelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Rlf mottar en rekke invitasjoner til ulike kurs, konferanser, årsmøter og jubileum der fylkeskommunens eller Rlfs deltakelse som foredragsholdere eller deltakere er ønsket. For å holde seg oppdatert og få ny kunnskap er det viktig å delta på noen av disse. På grunn av at tilbudet er meget stort, så prioriteres deltakelse ut fra nytteverdi og tilgjengelige ressurser.

 

Deltagelse i 2014:

•Euthanasiaprosjektet var Nazistenes «barmhjertighetsdrap» av over 270.000 funksjonshemmede, inkludert over 5.1 barn - Klikk for stort bilde•Euthanasiaprosjektet var Nazistenes «barmhjertighetsdrap» av over 270.000 funksjonshemmede, inkludert over 5.1 barn

 

 • Øivind Mathisen er konsultativmedlem på vegne av Rlf i fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Det jobbes i utvalget for finansiering av uni- versell utforming av gangveier.
 • Øivind Mathisen er leder for styringsgruppen i prosjektet
 • «Tilgjengelighet Kultur-Norge» tidligere kalt for Tilgang til festivaler. Det har vært ett møte i gruppen. 
 • Ståle Normann er medlem i prosjektgruppen, og Nick Williams er sekretær / koordinator for gruppen. Det har vært tre møter i grup- pen.
 • Nick Williams har representert rådet i arbeidet med ny regionalplan for bibliotektjenesten i Nordland
 • Flere medlemmer og varamedlemmer – til sammen ni personer deltok på årets landskonferanse for fylkesråd for likestilling av funk- sjonshemmede. Konferanse ble avholdt i august i Kristiansand.
 • Williams er medlem i et nasjonalt utvalg etablert av Deltasenteret som ser på universell utforming i samferdselssektoren.
 • Williams deltok i universell utformings fagsamlingen i regi av Kommunal og moderniserings-departementet, som foregikk på Gardermoen i oktober. Temaene var samhandling, universell utfor- ming i stedsutvikling og turområder.
 • Rådsmedlemmer på studietur i London – går under «studietur 2014». Foto: Nicholas David Williams.
 • Williams er fortsatt medlem i brukergruppe for utbygging av Aust-Lofoten videregående skole.
 • Ståle Normann og Nick Williams deltok på en studietur til europeiske «tilgjengelig by 2014» som er Berlin. Berlin har jobbet mye og godt med tilgjengelighet. Plan arbeidet har vært en avgjørende del av dette. Når det er sagt savnet vi alt for ofte at alle kunne bruke hoved løsningene som for eksempel inngangsdører. Ryggraden i ideene til universell utforming handler om respekt og verdighet, og å bli henvist til en inngang bak bygningen bidrar neppe til det.
 • Ståle Normann og Nick Williams var på befaring på «Salt» i Gildeskål kommune og bidro med ideer til hvordan prosjektet kunne gjøres mer tilgjengelig.
 • Nick Williams deltok på årsmøte til Norske festivaler i mars.
 • Nick Williams deltok på et arrangement om festivaler i regi av Nordlandsforskning. o Nick Williams er deltar i ett av jubileums komiteene for Bodø bys 200 årsjubileum o Nick Williams og Eilif Benjaminsen deltok på storsamlingen til UFT
 • May Valle, Eilif Benjaminsen og Nick Williams er medlemmer i arbeidsgruppen som arrangerer generasjonskonferanse 2015.
 • Lise Skotnes, Eilif Benjaminsen, Øivind Mathisen og Ståle Normann utgjør arrangementskomiteen for landskonferanse 2015 for fylkesråd for likestilling av funksjonshemmede som avholdes i Bodø. Williams er sekretær for gruppen.

Rådsmedlemmer på studietur i London – går under «studietur 2014». - Klikk for stort bildeRådsmedlemmer på studietur i London – går under «studietur 2014». Nicholas David Williams

 

ARBEIDSOPPGAVER GJENNOMFØRT I 2014

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmedes oppgaver er nedfelt i rådets reglement, vedtak i fylkestinget, fylkesplanen og i planen «Universell Utforming, et Samfunn for alle». Ut fra disse har Rlf vedtatt et eget arbeidsprogram.

 

Rlfs arbeidsoppgaver:

 • Rlf skal legge til rette for drøftinger mellom Rlfs medlemmer og offentlige instanser om spørsmål av betyd- ning for funksjonshemmede

 • Rlf skal se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og behandlingsprosessen

 • Rlf skal på eget initiativ ta opp saker, drive informasjonsarbeid og medvirke til å fjerne samfunnsskapte bar- rierer

 • Rlf skal ta opp forhold innen plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, frilufts- liv, helse, pleie- og omsorgstjenesten og IKT-baserte løsninger

 • Rlf bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige etater i saker av interesse for funksjonshemmede.

Drøfting

Rlf er en viktig møteplass for drøfting mellom fylkeskommunens administrasjon, politikere og funksjonshem- medes representanter. Dette bidrar til kunnskapsheving og er holdningsskapende for alle samtalepartnere.

Erfaringskunnskap

Kontakten med funksjonshemmedes interesseorganisasjoner er viktig. Å bruke organisasjonsrepresentante- nes kunnskap er å kvalitetssikre de løsningene som velges. Rlf har i mange år benyttet organisasjonsrepre- sentanter ved opplæring i brukermed-virkning i universell utforming/tilgjengelighet for alle.

De har deltatt i prosjekter som rådet har tatt initiativ til. Organisasjonene er også representert i Rlf.

 

Initiativtaking

Initiativet til de fleste sakene har også i 2014 kommet fra Rlfs medlemmer og sekretariatet. Det er derfor viktig at Rlfs medlemmer og sekretariatsansatte holder seg oppdatert om statens politikk og har god kontakt med de funksjonshemmedes organisasjoner, kommunene og andre relevante aktører. Dette gjøres blant annet ved å delta på konferanser nasjonalt, regionalt og lokalt.

 

Tilgjengelighet

I retningslinjene står det at Rlf skal ta opp forhold innen plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse, pleie- og omsorgstjenestene og IKT-baserte

løsninger. Dette gjøres gjennom Rlfs saksbehandling, kurs- og informasjonsvirksomhet. Rlf bidrar også med veiledning på disse områdene.

 

Samarbeid og samordning

Rådgivere for de fylkeskommunale rådene for funksjonshemmede møtes årlig til en egen

samling som går på omgang mellom fylkene. Sammen utgjør dette et nasjonalt nettverk, som er et forum for drøfting av felles problemstillinger. Rlf deltar også i Miljøverndepartementets nettverk for utvikling av univer- sell utforming i fylker og kommuner. I år var konferansen i Kristiansand og rådet

har senere meldt seg som arrangør for konferansen i 2015

Årets prisvinner Sigve Saltermark sammen med Jon Arne Warholm på Svarthopen i Brønnøy kommune. - Klikk for stort bildeÅrets prisvinner Sigve Saltermark sammen med Jon Arne Warholm på Svarthopen i Brønnøy kommune.

 

Informasjon

I henhold til retningslinjene skal Rlf drive informasjonsvirksomhet. Dette foregår på ulike vis. Protokoller fra Rlfs møter er tilgjengelige på Rlfs nettsider. Her legges det også ut informasjon

relatert til Rlfs aktivitet. Rlfs sekretariat og medlemmer holder foredrag på forespørsel. Rlf arrangerer også egne konferanser for kommunale råd, men i 2014 har disse tatt form av lokale seminarer. Facebook brukes for å formidle nyheter fra rådet.

 

VIKTIGE SAKER I 2014

 

Samarbeid med fylkesordfører.

Foran hvert fylkesting inviteres fylkeskommunens medvirkningsorganer til møte med fylkesordføreren og fyl- kestingets gruppeledere. Eldreråd, UFT og Rlf informerer om sitt arbeidet, og kommenterer fylkestingssaker der relevant.

 

Samarbeid med fylkesrådet.

Rlf for likestilling av funksjonshemmede hadde kontaktmøte med fylkesråd i oktober. Viktige temaer var det videre arbeidet med universell utforming i fylkeskommunale utbyggingsprosjekter, ungdomsprosjektet på offentlig transport og arbeidet med festivaler.

 

Samarbeid øvrige medvirkningsorganer.

Fylkeskommune har foruten Rlf to medvirkningsorganer, Eldrerådet og Ungdommens Fylkesting (UFT). Eldrerådet og UFT har annet hvert år arrangert generasjonskonferanse sammen siden 2007. Rlf ble med i arrangement i 2011.

Sekretærene til de tre medvirkningsorganene er plassert på Folkehelseavdelingen og samarbeider daglig.

I 2014 har den viktigste samarbeidsprosjekt vært konferansen #funkis2014. Vi kommer tilbake til dette senere i årsmeldingen.

Rlf har deltatt på UFTs storsamling.

Tilgjengelighet Kultur-Norge

Rådet har konkretisert sitt engasjement for å forbedre tilgjengelighet for funksjonshemmede til festivaler. I mars ble Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norsk Handikapforbund, Olavs festdagene, Festspillene i Nord Norge, Norske konsertarrangører (Nka) og Norsk festivaler (Nf) invitert til et møte sammen med

Deltasenteret i Oslo. Det ble besluttet at rådet skulle ta initiativ til et prosjekt sammen med de to paraplyorga-

nisasjonene Nka og Nf. Senere på året innvilget Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kr 300.000 til prosjektet. I slutten av året bidro Kommunal og moderniseringsdepartementet med kr 100.000 til. Rådet og paraplyorganisasjonene deltar økonomisk med en egenandel på kr 200.000. Rådets andel på 100.000 tas fra driftsbudsjett 2014.

Gjennom prosessen hittil, har rådet sett at det har vært behov for et nasjonalt initiativ på dette feltet. I løpet av arbeidet med prosjektet har man også åpnet for at permanente scener er også er en del av målgruppen for prosjektet. Prosjektet har dermed endret navn fra Festival tilgang til Tilgjengelighet Kultur Norge.

Ansvar for arbeidet er nedfelt i Kulturrådets mandat, samt at Deltasenteret, statens kompetansesenter for uni- versell utforming har også et ansvar sett fra en annen vinkel. Kulturråd har ikke konkrete tiltak utover å minne sine tilskuddsmottakere på sin plikt til universell utforming. Deltasenteret har måttet prioritere ned arbeidet av kapasitetshensyn. En uformell undersøkelse har vist at mange arrangører har dette som et fokus, men at de mangler kompetanse og verktøy for å gjøre jobben ordentlig. Noen er flinkere enn andre, men det er behov for opplæring og veiledning.

Målet med prosjektet er at minst 4 arrangører deltar i prosjektet, og lage egne tiltak for å forbedre tilgjengelig- het for alle grupper funksjonshemmede. I løpet av 2014 er to festivaler rekruttert. Festspillene i Nord Norge og Olavsfestdagene har deltatt i initiativet etter konferansen som rådet arrangerte i 2013 og var naturlige del- takere. Vulkan – en ny musikkscene i Oslo og Musikkflekken i Bærum har meldt at de deltar. En festival eller scene til skal rekrutteres fra Nordland. Foruten en generell fokus på arbeidet i kulturnorge er effektmålet med

 

Per Tronsaune fra prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge overrekker blomstre til Gideon Feldman og Jacob Adams fra Attitude is Everything - Klikk for stort bildePer Tronsaune fra prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge overrekker blomstre til Gideon Feldman og Jacob Adams fra Attitude is Everything

 

prosjektet også at det blir en sertifiseringsordning for tilgjengelighet for funksjonshemmede til kulturarrange- ment i Norge.

 

Som en del av prosjektet er det inngått avtale med Attitude is Everything for rettigheten til å bruke deres veileder og sertifiseringsmateriale. Disse er nå oversatt og omarbeidet til norske forhold. Avtalen innebærer også direkte veiledning av prosjektarbeiderne og deltakende festivaler. AiE er en stiftelse eid av det britiske kulturrådet (The Arts Council) og har 15 års erfaring i arbeidet med å tilgjengelighet på kulturarrangement i Storbritannia. De har oppnådd gode resultater som har høstet mye positive omtale fra mange hold. AiE er en ettertraktet samarbeidspartner for kulturindustrien, og har vært en entusiastisk, konstruktiv og positiv veileder for rådet.

 

Styringsgruppen er bevisst på at prosjektet er en midlertidig arbeidsinnsats. Styringsgruppen mener at hvis man skal ha en sertifiseringssystem, må man ha på plass en permanent organisasjon som kan kvalitetssikre arbeidet over tid. Videre endres karakteren til festivaler og kulturscener og krav og forventninger til universell utforming utvikles også over tid. Det vil derfor være et behov for å oppdatere veiledere og kravspesifikasjoner etter hvert som tiden går. Styringsgruppen vil engasjere kulturindustrien, kultur og likestillingsmyndighetene

i en diskusjon for hvordan man best kan få til en varig løsning for dette arbeidet slik at ikke prosjektets ideer dør hen når prosjekttiden er ute. Kulturråd, kulturdepartement og Deltasenteret inviteres til et drøftingsmøte i løpet av første halvår 2015.

 

Mange av de forberedende tiltak til prosjektet er gjennomført og delmål oppnådd. Prosjektet lanseres på seminarene på by:Larm i mars 2015 og vi gleder oss til å følge opp.

 

Arbeid med de kommunale rådene for funksjonshemmede.

Foruten å være tilgjengelig som veileder og støtte, har rådet tradisjonelt arrangert årlige konferanser for de kommunale råd. I 2014 valgte man heller å samle få kommuner i eget distrikt ved å arrangere seminarer. Med mindre samlinger tillates de lokale råd selv å sette dagsorden og dialogen kan bli enda bedre.

 

Følgende kommuner har møtt:

 

Når

Hvor

Kommunene som møtte

Februar

Fauske

Fauske, Sørfold og Saltdal

 

Innhavet

Hamarøy, Steigen og Tysfjord

Mars

Sortland

Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes

 

Narvik

Narvik

Mai

Sandnessjøen

Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord

 

Brønnøysund

Bindal, Brønnøysund, Sømna, Vega og Vevelstad

Oktober

Mo i Rana

Lurøy og Rana

 

Mosjøen

Vefsn

November

Leknes

Flakstad, Røst, Vestvågøy, Vågan og Værøy

 

Rådet har dermed hatt kontakt med 28 av 44 kommuner. Temaer som har vært tatt opp har inkludert:

 • Praktisk rådsarbeid 

 • Universell utforming 

 • Samhandlingsreformen

 • Kommunale omsorgstjenester for funksjonshemmede

 • Folkehelse og friluftsliv

Det er lettere å skreddersy et møte når det er færre deltakere og de lokale råd har i stor grad fått satt dags- orden selv. Det har vært spennende å høre hva de enkelte holde på med og være med i en dialog til glede og læring for begge parter. De kommunene som vi ikke har hatt kontakt med i 2014 vil få tilbud om å møte oss i 2015.

Medvirkning ved unge funksjonshemmede

I samarbeid med Ungdommens fylkesting og Aktiv Ung har Rlf gjennomført konferansen #funkis2014. Aktiv Ung er basert på Valnesfjord helsesportsenter og er statens kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Konferansen ble delvis finansiert av Bufdir.

Logo #funkis2014 - Klikk for stort bilde

 

Konferansen ble avholdt i september på Valnesfjord. Arrangørene var skuffet over deltakelsen – det var til slutt mellom 20 og 30 deltakere. De aller fleste fra Nordland. Evalueringen viser at en del sammen-fallende omstendigheter var årsaken til dette – noen uheldig som for eksempel at lærerstreiken hindret oss i å bruke skolene i rekrutteringsarbeidet, men også at egenandelen var satt for høyt og at konferansen ble avholdt for tidlig i skoleåret.

Francois el Safadi var en glimrende prosessleder og
innledere inkluderte
• stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (H)
• fylkesvaraordfører Peter Eide Walseth
• fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Østfold)
• ungdommene Salamatu Kalamara og Marte Imingen og Lars Tore Dystevold

Francois el Safadi med konferansedeltaker. - Klikk for stort bilde


• rådgiver Morten Hendis fra barneombudet
• Thorstein Lerhol

I et samarbeid med prosjektet «ARCTIVITY» ble det arrangert en rekke fysiske aktiviteter – fra
klatring, ridning, hundekjøring og padling.

Målet på #funkis var å øke deltakelsen av funk- sjonshemmede ungdom i medvirknings prosesser i
samfunnet. Fokuset var mye på selvbilde og selvtillit. Ungdommen ga hovedsakelig positive
tilbakemel- dinger i sine evalueringer. Det var noen som ønsket mer opplæring i de praktiske
forhold. Det var ingen tvil om tydeligheten av tilbakemelding om behovet for å følge opp
konferansen på ulike måter. Ikke minst at den bør gjentas. Vi har lært mye og ser at vi har mye
mer å lære. Rådet er glad for. 

   Deltaker i klatreveggen på Valnesfjord helsesportsenter - Klikk for stort bildeDeltaker i klatreveggen på Valnesfjord helsesportsenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutt padler kayakk opp en elv.. evt ned en elv. - Klikk for stort bilde

 

Samarbeid Folkehelse

Rådgiver Nick Williams sin stilling er organisert under Folkehelseavdelingen, noe som gir utmerket muligheter for samarbeid og dialog. I år har samarbeidet handlet om konferansen «Ulikhet gir mulighet – sammen for best praksis» i regi av Aktiv Ung som er 3. linjetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og er basert på Valnesfjord helsesportsenter.

 

Folkehelsesjef Roar Blom var bedt om å avholde innlegget om «barn og unge med funksjonsnedsettelse – en folkehelseutfordring». Jobben ble delegert til rådgiver som har utforsket temaet i samarbeid med avde- lingen. Det viser seg at det er hold i påstanden. Aller mest fordi dette er et område som er lite forsket på og der kunnskapen mangler. Dette til tross for at sannsynligvis vil de fleste funksjonshemmede og de fleste helsearbeidere instinktivt tro at funksjonshemmede har dårligere helse enn «normal» befolkning. Videre viser det seg at det er forsøkt samlet inn data fra skandinaviske foreldre – deriblant foreldre til 3.000 norske barn med funksjonsnedsettelser. Det insamlede dataen er ikke analysert. Ikke en gang vet man hvor mange av foreldrene har svart på spørreundersøkelsen. Svarene fra svenske foreldre (1.461 av 3.000 forespurte sven- ske foreldre svarte på undersøkelsen) viser at både barna og foreldrene har dårligere helse enn «normalen». Overraskende nok viser det seg at helsesvikten til ungene handler ikke om forhold knyttet til deres funksjons- hemming, men om mobbing. Rådet vil i løpet av 2015 ta stilling til hvordan dette ønskes fulgt opp.

 

TILGJENGELIGHETSPRISEN

«DØRÅPNEREN» FOR 2014

 

Tilgjengelighetsprisen «Døråpneren» er på 30 000 kroner og et kunstverk som i år var et bilde av Dagfinn Bakke. Dette er 20. gangen prisen er tildelt.

 

Årets vinner av Døråpneren var Sigve Saltermark, Brønnøysund.

 

Høsten 2010 begynte Sigve Saltermark å kartlegge alle turområder i Brønnøysund for at de kunne tilretteleg- ges bedre. I samråd med sin medhjelper John Arne Warholm bestemte han seg for å satse på Svarthopen.

 

Svarthopen ligger sentralt i Brønnøysund og er et fint turområde som alle skal kunne benytte seg av, om de er spreke eller dårlig til beins. Følgende er oppnådd hittil:

Fiskeplass og badeplass for bevegelseshemmede i Svarthopen åpnet 27. juni 2012 Informasjonstavler satt opp høsten 2012

Resten av den 2,2 km lange stien universelt utformet, åpning 8. mai 2014.

Grunneierne har gitt tillatelse til at tilknyttede stier kan utformes universelt – høsten 2014 I tillegg har Saltermark engasjert seg i:

Tilgang til festivaler og musikkarrangement

Bedre parkeringsmuligheter for funksjonshemmede

Universelt utformet betalingsautomater i butikkene i Brønnøysund Sikkerhet for funksjonshemmede i taxier.

 

Sigve Saltermark har engasjert seg sterkt i forhold til inkludering av funksjonshemmede på flere samfunns- områder. Hans engasjement har fokus på inkludering som gir den enkelte mulighet til å delta i samfunnet på egne premisser. Dette er grunntanken bak arbeidet som Rådet for likestilling av funksjonshemmede i

Nordland har i sitt arbeid for å forbedre medvirkning ved unge funksjonshemmede og for å forbedre tilgjenge- lighet til kulturarrangement.

 

 

Fylkesorfører Sonja Alice Steen og rådsleder Øystein Mathisen delte ut prisen til Sigve Saltermark under fylkestingets samling i Bodø. - Klikk for stort bildeFylkesorfører Sonja Alice Steen og rådsleder Øystein Mathisen delte ut prisen til Sigve Saltermark under fylkestingets samling i Bodø.

 

 

TILSKUDD OG GAVER:

 

Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

I 2014 er det tildelt kr 2 570 326,- til fylkeslag av organisasjonene for funksjonshemmede.

 

Driftstilskuddet er avgjørende for den frivillige innsatsen for å bedre levekår for funksjonshemmede og for å sikre likestilling og deltakelse for flest mulig i samfunnet.

 

Ståle Normann på rullestol på stranda på enkle kjørebukker laget av plater. - Klikk for stort bildeStåle Normann på rullestol på stranda på enkle kjørebukker laget av plater.

RESULTATRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN UNIVERSELL UTFORMING – ET SAMFUNN FOR ALLE 2014 - 2017

 

Fylkestinget vedtok 2.12.2014 i sak 123/13 «Handlingsplan Universell utforming – Et samfunn for alle 2014- 2017». Gjennom handlingsplanen konkretiseres det hvordan noen av de gjennom-gående perspektivene i fylkesplanen kan realiseres. Handlingsplanen slår fast at hver sektor har et selvstendig ansvar for å gjennomføre tiltakene i planen innenfor sine ansvarsområder. I henhold til handlingsplanens kapittel 6.3 punkt 4 skal det hvert år utarbeides en resultatrapport for oppfølging av handlingsplanen som skal innarbeides i Rlfs årsmelding.

 

Rapporten tar for seg kapitlene «6 Sektorovergripende tiltak» og kapittel «7 Sektortiltak» som utgjør tiltaksdelen i handlingsplanen. De ansvarlige sektorer har rapportert på sine ansvarsområder og det er de ansvarlige sekto- rers vurderinger som ligger til grunn for resultatrapporten.

 

Kapittel 6 Sektorovergripende tiltak

 

  1. Økonomi

   Rådet for likestilling av funksjonshemmede har også avsatt egne midler til sektorovergripende tiltak knyttet til kompetanseheving.

  2. Fylkeskommunal politikk og gjennomføring

   Delkapittelet inneholder fire tiltak, hvor fylkestinget og Rådet for likestilling av funksjonshemmede er ansvarlig for to tiltak hver.

   Tiltak 1: Prinsippet om universell utforming er innarbeidet i Fylkesplan for Nordland 2014 – 2025, Nordland fylkeskommunes folkehelseplan, Utviklingsplan Nordland og Transportplan Nordland 2014 – 2024.

    

   Tiltak 4: Rutiner for brukermedvirkning i byggesaker er utarbeidet.

    

  3. Oppfølging og evaluering av handlingsplanen

   Delkapittelet inneholder seks tiltak der Rådet for likestilling av funksjonshemmede er ansvarlig for alle tiltkene. De tiltak som ikke er nevnt her er igangsatt eller gjennomført. Det tas med rapportering i forhold til tiltak som ikke tidligere er rapportert.

   Tiltak 4: Se kapittel 6.4

    

  4. Sektoransvar

Delkapittelet inneholder ni tiltak der hver enkelt sektorleder i fylkeskommunens administrasjon er ansvarlig. Tiltakene er løpende utformet slik at de kontinuerlig skal arbeides med. Denne resultatrapporten vil derfor ikke ta for seg status på hvert enkelt tiltak innenfor hver sektor.

 

Kapittel 7 Sektortiltak

Kapittelnumrene henviser til kapittelnummer i planen.

 

 1. Utdanning

Utdanningsavdelingen har gjennom sitt daglige virke et spesielt fokus på handlingsplanens sektortiltak for universell utforming, og arbeider aktivt for å implementere målsettingen i dokumentet Framtidens Skolebygg.

 

Dette kommer spesielt frem i avdelingens samhandling med Eiendomsavdelingen i alle pågående byggepro- sjekt. Dette omfatter også ombyggingsprosjekter både i egne og leide lokaler.

 

sykkelparkering ved rullestolveiMasse sykler parkert ved siden av vei merket for rullestol. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Det har i 2014 vært et spesielt fokus på å kartlegge tilgangen av elever med spesielle behov med tanke på ombygging og tilrettelegging i den videregående skole i perioden fram til 2022. Dette er et dynamisk doku- ment som skolene oppdaterer pr. 01.10 hvert år. Dette medfører at Utdanningsavdelingen kan planlegge og ferdigstille arealer tilpasset den enkelte elev på en god måte og i god tid før elevene ankommer skolen. Det er i tillegg avsatt penger i budsjettene for også å kunne fange opp behov som fremkommer som følge av tilflytting eller andre situasjoner som utløser behov for handling.

 

 

Utdanningsavdelingen har i 2014 hatt et spesielt fokus på temaene akustikk og lydisolasjon samt skjerming av elever med konsentrasjonsvansker der innsyn/ utsyn i læresituasjon har vært spesielt vektlagt. Dette behovet har vi avdekket som følge av stadig større bruk av glass som byggemateriale. Vi har også

startet et arbeid der bruken av retningslinjene i Norsk Lyskultur blir ytterligere forsterket. Dette for å sikre god og riktig lyssetting i skolene.

 

 1. Eiendomsseksjonen

Arctivity - #funkis2014 på ValnesfjordDame i Rullestol på gangvei i skogen - Klikk for stort bildeArctivity - #funkis2014 på ValnesfjordDame i Rullestol på gangvei i skogen

 

Rutinen som sier at representant for det kommunale rådet for funksjonshemmede skal delta i brukergrup- pen er tilstrebet fulgt i alle pågående prosjekter. Eiendomsseksjonen har en representant i rådet for likestilling av funksjonshemmede der vi arbeider med å veilede de kommunale rådene. Over 20 kommuner er besøkt i løpet av 2014.

 

Veileder blir fulgt ved inngåelse av nye kontrakter i alle leide bygg. Alle leiekontrakter inngått i 2014 er i forkant kontrollert slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming. Ved oppgradering vektlegges alltid universell utforming.

 

Nybygg følger reglene til universell utforming nedfelt i plan og bygningsloven/ TEK 10. Det er satt av egen post på årsbudsjett/økonomiplan for universell utforming. I 2014 er det gjort flere adkomstfremmende tiltak for eksempel bytte til bredere dører, døråpnere, merking, utskifting av heiser og forbedring av trapper/ramper.

 1. Innkjøpstjenesten

Det vises til handlingsplanens kap. 7.3 Innkjøp.

Det har i 2014 ikke vært gjennomført større anskaffelser hvor universell utforming har vært et relevant tema. Innkjøpstjenesten har imidlertid bistått fylkesordførerens kontor med anskaffelser at hotelltjenester til fylkes- tinget. I denne anskaffelsen er det stilt som krav til hotellene at lokalene til fylkestingets samlinger skal ha tilgjengelighet for alle uansett funksjonsnedsettelse.

 

Næring

Ikke rapportert

Folkehelse

 

 1. Spillemidler. I all informasjon, saksbehandling og forvaltning av statlige spillemidler til bygg og anlegg følges de krav og bestemmelser staten har satt vedrørende universell utforming. Samarbeid med Nordland idrettskrets om å kvalitetssikre disse bestemmelsene, bl.a. gjennom regelmessige befaringer av nye anlegg.

 2. Tilrettelegging og tilskudd til friluftsliv. En ny norsk standard for universelt utformet tilrettelegging for frilufts- liv ble vedtatt i 2012. I oppfølging av friluftslivskartleggingen der tettstedsnær tilrettelegging av turstier, tur- veger og turløyper er ønskelig, blir det henvist til denne standarden der tilrettelegging for alle er ønskelig. Gjennom tilskuddsmidler til friluftsliv støttes ulike prosjekter som også inneholder universelt utformet tilret- telegging. I samarbeid med Statskog, Saltdal kommune og Nordland nasjonalparksenter

  arbeides det med å videreutvikle Storjord i Saltdal kommune til et modellområde for universell utforming

  (friluftsliv, naturinformasjon, turisme, nytt galleri).

 3. Andre tiltak. I alle samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid med kommunene (40 pr. dags dato), er universell utforming en av avtalens gjennomgående perspektiv. Noen kommuner har løftet denne utfordring spesielt fram i sitt arbeid, bl.a. Vestvågøy. I alt veiledningsarbeid i forhold til utviklingen av helsefremmende barne- hager og skoler, både hva angår nybygg, innhold og drift, inngår universell utforming som tema.

Samferdsel

Ikke rapportert.

 

Kultur og miljø

Fylkesbiblioteket er oppmerksomt på og veileder i universell utforming i vårt arbeid med lokale folkebiblio- tek. Bibliotekene er i tillegg generelt gode på å tenke på medier tilpasset brukere med spesielle behov (lydbøker, blindeskriftbøker osv.), og vi forsøker å bidra til å opprettholde fokus på dette.

 

Det er utarbeidet en regional plan for bibliotek, som vedtas i løpet av 2015. I planen er et av fokusområ- dene «bibliotek for alle» hvor hovedhensikten er at en hensiktsmessig utforming av både fysiske og digitale tjenester skal sikre at ingen grupper ekskluderes. Viktigheten av bibliotekenes rolle i forhold til mangfold og inkludering presiseres, det samme gjelder nødvendigheten av tilrettelagte tjenester tilpasset både språk, forkunnskaper, nivå, med videre.

 

 1. Ved opprusting av utedelen av Fotefar mot Nord-prosjektet skal det gjøres bevisste valgt i forhold til univer- sell utforming. Det samme gjelder ved alle nye tilrettelegginger av kulturminner. Dette

  er fortsatt aktuelt.

  Dette er gjort både ifm Fotefar mot nord-prosjektene, og fredete og listeført kirkebygg. Her praktiseres høy

   

  Og jeg har portert – s S 16 etter

  grad av fleksibilitet vedrørende etablering av tiltak for universell utforming. 7.4

  Næring

  Ikke rappo

 2. Ledsagerbevis skal aksepteres ved alle fylkeskommunale kultur- og fritidsarrangement og ved offentlige

  arrangement i bygninger som eies eller leies av fylkeskommunen. I alle brev om innvilget tilskudd, settes Og på s

  17:

  dette som krav. Tilbakemeldinger viser at dette følges opp av arrangører. 7.6 Samfer

  Ikke rappo

 3. Planskjema for Nordland, med sjekkliste for bl.a. universell utforming, anbefales brukt ved oppstart

  og oversending av arealplaner til regionale myndigheter. Planskjema for Nordland vil bli forsøkt utprøvd i plansaker f.o.m. våren 2015.

 4. Ved skriftlige innspill til kommunale planer skal det henvises til regionale planer og arealpolitiske retnings- linjer som legger føringer for universell utforming. Dette er innarbeidet i fylkeskommunens standardtekster ved uttalelse til kommunale planer. Fra 2009 registreres det i hvilken utstrekning universell utforming/tilgjen- gelighet for alle er vurdert og ivaretatt i kommuneplaner.

 5. Det settes vilkår om universell utforming ved tildeling av fylkeskommunale virkemidler til stedsutvikling og andre fysiske tiltak. Rutinene våre tilsier at dette skal stilles som krav, og i alle hovedsak blir dette fulgt opp.

 6. Innsigelse som reaksjonsform skal brukes når planforslag på en graverende måte har tilsidesatt krav om universell utforming, jfr ny PBL. Det har i 2014 ikke vært saker der dette har vært aktuelt

 7. Fra fylkesbiblioteket:

Kommunikasjonsavdelingen

I 2014 gikk vi over til nytt design for nettsidene til Nordland fylkeskommune. I tillegg til at vi har beholdt lett tilgjengelige funksjoner som «lytt til tekst» og «valg av størrelse på tekst» er det lagt ekstra vekt på universell utforming i design. Dvs valg av farger og fonter med god kontrast og lesbarhet. Det blir også gitt opplæring til forfatterne av artikler i bruk av mellomtitler og alttag på bilder.

 

Universell utforming av skilting

Skilting av fylkeskommunale bygg ivaretas av eidendomsavdelingen i forbindelse med nybygg og større ombygginger. Det er ikke satt av midler til en total utskifting av alle skilt på fylkeskommunale bygg.

Det er utarbeidet maler og retningslinjer for skilting i samråd med eiendomsavdelingen og spesialister på området. Krav til universell utforming av utvendige og innvendige skilt skal ivaretas ved produksjon av skilt. Gode maler til navneskilting av kontorer er integrert i den nye versjonen av det grafiske verktøyet Papirfly. Dette er tilgjengelig for alle enheter i Nordland fylkeskommune. Når det gjelder skilting langs vei blir dette ivaretatt av Statens vegvesen, som følger nasjonale normer.

 

SLUTTORD

 

I fjor lovte vi en konsolidering av arbeidet som ble gjort i 2013. Det viser seg at konsolideringen også har inklu- dert utvikling og resultater som vi er svært glade for å presentere til fylkesting.

 

Nå vi nå ser fremover inn i 2015 vil prosjektet Tilgjengelighet Kultur Norge» som festival prosjektet nå heter fortsatt være rådets hovedsatsing. Spesielt gledelig blir det å ønske Attitude is Everything velkommen til fylket for å veilede både prosjektet og Parkenfestivalen som nå er rekruttert som deltaker i prosjektet.

 

Samarbeidet med Ungdommens fylkesting fortsetter etter #funkis2014. Evalueringen av konferansen viser at deltakerne mener at behovet for å legge til rette for at unge funksjonshemmede kan komme til ordet er svært viktig. En konferanse kan endre forhold for de som deltar, men vi ser nå behovet for å sette dette i en annen sammenheng slik at flere kan bli inspirert og motivert til å delta i samfunnet. UFT og rådet følger opp med ung- dommen som deltok på konferansen og vil i 2015 vurdere hvordan vi best kan videreutvikle ideene til

#funkis2014.

 

Rådet vil fortsatt holde stand som likestillings og universell utformings aktør i fylket. Fokuset på kommunalt nivå rettes mot de kommunene vi ikke traff i 2014. Innad i egen organisasjon, innledes nå en diskusjon med fylkesråd og fylkesordfører for å se hvordan fylkeskommunen kan forbedre innflytelsen til

medvirkningsaktører. Særlig er det vesentlig å være med tidlig i saksbehandling, men dette vil kreve at man er selektiv i hva man faktisk deltar i. I kjølvannet av omorganiseringen av folkehelseavdelingen kan det bli organisatoriske justeringer som vil komme arbeidet til gode.

Atter en gang gleder vi oss til året som kommer.

 

Fant du det du lette etter?