Nominering av representanter til Nordland fylkes eldreråd – perioden 2015-2019

Fylkesordføreren vil med dette invitere kommunale eldreråd, pensjonistforeninger og andre frivillige lag og organisasjoner som arbeider med eldrepolitiske interesser om å melde navn på kandidater til fylkeseldrerådet. 

Det vises til reglement for Nordland fylkeseldreråd, punkt 5.

 

I forbindelse med at det er kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015, skal det også velges medlemmer til fylkeseldrerådet. Nordland fylkeseldreråd er fylkestingets organ og skal uttale seg i eldrepolitiske anliggender og til saker som fylkeseldrerådet ønsker å ta opp til behandling. Fylkeseldrerådet utarbeider en plan for sitt arbeid. Planen legge fram for fylkestinget til orientering.

 

 

Forslag på medlemmer og varamedlemmer legges fram for fylkestinget. Fylkeseldrerådet består av syv medlemmer, hvorav fem velges blant alderspensjonistene og to velges av og blant fylkestingets representanter. Alle medlemmene velges med personlig vara. Leder og nestleder skal velges blant pensjonistene. Fylkeseldrerådet konstituerer seg selv.

 

Eldre utgjør en voksende andel av befolkningen, men er underrepresentert i fylkesting og kommunestyrer. Det er av stor betydning at eldre er involvert i beslutningsprosessene som vedrører framtida for Nordlandssamfunnet.

 

Fylkesordføreren anmoder engasjerte og samfunnsinteresserte eldre om å ta imot oppfordringen om å la seg nominere til fylkeseldrerådet, for på den måten å kunne bidra til at Nordlandssamfunnet blir et godt samfunn også for eldre.

 

Begge kjønn skal være representert i rådet, og det bes derfor om forslag om navn på to kandidater, en av hvert kjønn. Kandidatene må være spurt på forhånd og ha sagt seg villig til å stille som medlemmer til fylkeseldrerådet.

 

Nordland fylkeskommune har innført elektronisk saks- og reiseregningsverktøy samt rapporteringsfunkjsoner. Det er en fordel om kandidatene har god dataforståelse. Det vil bli gitt opplæring og oppfølging i bruk at verktøyene.

 

Ytterligere informasjon om eldreråd finnes på følgende lenke: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76. Nordland fylkeseldreråds eget reglement kan du lese mer om her: https://www.nfk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15172&FilId=2407.

 

Valg av nye medlemmer til fylkeseldrerådet vil skje på fylkestinget i oktober 2015.

 

Navneforslag på kandidater sendes innen 1.9.2015:

 

 

Nordland fylkeskommune

Postmottak

Fylkeshuset

8048 Bodø

 

 

Eller per mail til post@nfk.no

 

Spørsmål vedrørende arbeidet i fylkeseldrerådet kan rettes til

Fylkesordfører Sonja Alice Steen sas@nfk.no

eller til leder Kari Sletten kari-sle@online.no

Fant du det du lette etter?