Oppgaver og myndighet

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med hele den fylkeskommunale forvaltningen 

Som en del av dette generelle tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver, kontrollutvalget skal:

  • Gi uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap

  • Utarbeide overordnede planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

  • Rapportere til fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontrolle

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at:

  • Fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon

  • Revisjonsmerknader blir fulgt opp

  • Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

  • Det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

  • Fylkestingets merknader/vedtak til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp.

 

Kontrollutvalget har ingen myndighet til å overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av fylkeskommunens folkevalgte organer. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der flertallet i fylkestinget eller politiske utvalg har fattet vedtak. Kontrollutvalget skal heller ikke vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale seg dersom fylkestinget for eksempel har truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som vil være ulovlig.

 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker.

 

Møtene i kontrollutvalget er åpne for publikum.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Marianne Dobak Kvensjø
Høyre
Kontrollutvalgets sekreariat