Trafikksikkerhet - prosjektmidler

Kriterier
Formål Stimulere til økt engasjement for trafikksikkerhet i kommunene, gjennom prosjektrelatert arbeid.
   
Hvem kan søke Kommunale etater i Nordland, eventuelt i samarbeid med lokale lag og foreninger.
   
Hva kan støttes

Ikke-fysiske prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Midlene kan kun brukes på prosjekter innenfor det som er definert som nasjonale og fylkeskommunale satsingsområder (ikke-fysiske tiltak).

Støtte kan gis til prosjekter som har en tidsramme på inntil 8 mnd. Prosjekter tuftet på tverretatlig samarbeid vil bli prioritert. Det gis ikke støtte til finansiering av fysiske tiltak, til kjøp av utstyr og programvare eller til oppgaver som tilhører ordinær drift.

Følgende prosjekttyper vil bli prioritert:

  • Integrering av trafikkopplæring i grunnskolen
  • Sykkelopplæring på mellomtrinnet
  • Trafikksikkerhet integrert i internkontroll-forskriften i barnehagen og skolen
  • Utarbeidelse av reisepolicy i kommunen (trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser)
  • Utarbeidelse av transportpolicy i kommunen (kjøp av transporttjenester)
  • Aktive skolebarn, kartlegging av barns skolevei samt tiltak for å stimulere til økt fysisk aktivitet
  • Tverretatlig involvering i trafikksikkerhetsarbeidet
  • Trygge lokalsamfunn som arbeidsmetode i kommunen
  • Personlig verneutstyr (hjelm, bilbelte, refleks)
  • Andre trafikksikkerhetsprosjekter
   
Vilkår

Prosjektene som støttes skal bidra til en kvalitetsheving av arbeidet i kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, og resultatene av prosjektene bør komme andre kommuner og publikum generelt til gode.

Innholdet skal presenteres i en form som er tilpasset sluttbrukere og være utformet slik at det kan ha overføringsverdi til andre kommuner. Det forutsettes at Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) er styringsgruppe eller er representert i en slik gruppe.
   
Støttenivå Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg avsetter årlig prosjektmidler til dette tilskuddet. Tildeling er avhengig av at det er tilgjengelige midler. Hvis årets budsjett er brukt opp, er det mulig å overføre prosjektsøknaden til neste år.
   
Krav til søknad

Kommunen ved aktuell sektor/avdeling må stå som avsender av søknaden og være den som står som ”prosjekteier”. Lokale lag og foreninger kan være del av den kommunale prosjektgruppa.

Bruk dette søknadsskjemaet.
   
Søknadsfrist Ingen frist, søknader behandles fortløpende, normalt i løpet av 14 dager.
Sist endret 11.01.2016
Fant du det du lette etter?
Sekretariatsleder