Tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Kriterier
Formål

Å fremme friluftsaktivitet gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel. Tilskuddsordningen kan kun benyttes til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.

Se statlig sikrede friluftsområder i Nordland på miljøstatus.

   
Hvem kan søke Bare kommuner og interkommunale friluftsråd, men en frivillig organisasjon kan ta hand om den daglige driften. Kommunale foretak kan ikke stå som søker.
   
Hva kan støttes Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeiding av adkomst og parkeringsplass, turvei eller tursti, fiskeplasser, tiltak for tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplass, brygge, toalett, søppelstativ, formidling av kulturminner, tilplanting og skjøtsel.
   
Vilkår Mer informasjon om tilskuddsordningene finnes på Miljødirektoratet sine nettsider.
   
Støttenivå Inntil 50 prosent av godkjente kostnader.
   
Krav til søknad

Miljødirektoratet sitt søknadssenter på internett skal benyttes.


Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Planen skal følgje ”Mal for forvaltningsplan”, være godkjent av fylkesmannen og være innenfor planperioden.

   
Rapportering Rapportering gjøres i Miljødirektoratets søknadssenter
   
Søknadsfrist 1. februar.
Sist endret 17.03.2017
Fant du det du lette etter?
Charlotte Alexander Lassen
Rådgiver klima og miljø