Samiske tilskudd til aktiviteter og språktiltak

Kriterier
Formål Stimulere til bevaring og videreutvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.
   
Hvem kan søke Samiske lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i Nordland.
   
Hva kan støttes

Aktivitetstilskudd til enkeltstående prosjekter som hovedsakelig skal gjennomføres i søknadsåret. Tilskudd til språktiltak er ment for å stimulere til aktiv bruk av samiske språk. Prosjektene må være tidsavgrenset.

Støttenivået vil blant annet avhenge av hvor stor andel Nordland fylkeskommune må bidra med for at prosjektet skal kunne gjennomføres (utløsende effekt).

Det gis ikke støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

   
Vilkår

Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram. Det skal føres eget regnskap, satt opp så det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet. Fylkeskommunens samiske logo skal synliggjøres i presentasjonsmateriale som utarbeides for prosjektet.
  
Krav til søknad

Søknaden sendes elektronisk via https://regionalforvaltning.no.

Søknaden må også inneholde beskrivelse av

  • målgrupper
  • målsettinger for tiltaket
  • aktiviteter som skal gjennomføres
  • tidsplan
  • budsjett
  • opplysninger om hvem det eventuelt ellers søkes tilskudd fra.
  • Timeantall og timesatser for eget arbeid i prosjektet skal settes opp i søknaden.

 

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB).

   
Søknadsfrist 01. mars og 15. september
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Vivian Aira
Rådgiver samiske saker
Per-Inge Finnesen
Seniorrådgiver