Organisasjonsstøtte til innvandrertiltak

 

Kriterier
Formål Styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjons-/ foreningsliv og samfunnsliv for øvrig. Dette for å gjøre det mer attraktivt å bli værende som innbygger i Nordland, i henhold til målene i fylkeskommunens Tilflytterprosjekt.
 
To tiltak - samme formål (1) Støtte til drift av innvandrerorganisasjoner/foreninger
(2) Aktivitetstilskudd til frivillige organisasjoner/foreninger
 
Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner i lokalsamfunn, inkludert innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd. Halvoffentlige instanser (for eksempel frivillighetssentraler) kan også tildeles støtte. 

Som hovedregel kan ikke organisasjoner som kun dekker Bodø motta tilskudd. Bodø har egne tilskuddsmidler som fordeles av Bodø kommune.

 

Nærmere om driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner

 • Innvandrerorganisasjoner som mottar driftstilskudd må ha lokal tilhørighet, det vil si hjemmehørende i en kommune eller en region i Nordland
 • Tilskudd gis som driftstilskudd til aktive organisasjoner. Tildelingen baseres på antall aktivt betalende medlemmer
 • Organisasjonene skal ved søknad oppgi formål eller målsetting og levere årsmelding og regnskap for det siste året, samt liste over betalende medlemmer.
 • Minstekrav til antall betalende medlemmer er 10 personer

Nærmere om hva som kan støttes gjennom aktivitetstilskudd

 • Tilskuddet er et avgrenset tilskudd som skal virke sammen med egeninnsats (dugnad) og andre tilskudd
 • Det kan gis støtte til lokale tiltak for å få flere innvandrere inn i frivillig arbeid og gjerne som ordinære medlemmer. Eksempel på tiltak kan være kurs, aktivitetsdager, norskopplæring i kombinasjon med aktivitet, mentortiltak og ellers tilrettelegging for å rekruttere nye medlemmer
 • Det understrekes at ordningen er rettet mot alle typer innvandrere, ikke primært flyktninger
Krav til søknad Følgende vektlegges i fordeling av aktivitetstilskudd:
 • I hvilken grad tiltaket støtter opp om ordningens formål
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • At tiltaket det søkes midler til er et lavkostnadsstilbud/ lavterskeltilbud
 • Nettverk/forankring i lokalsamfunnet. Samarbeid på tvers av ulike grupper og organisasjoner.
Før du søker 

Du trenger følgende opplysninger:

 • organisasjonsnummer
 • organisasjonens bankkontonummer
   

Det blir spurt om følgende i søknaden:

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Mål / hensikt med tiltaket
 • Målgruppe for tiltaket
 • Relevant kompetanse for gjennomføring av tiltaket
 • Frivillig innsats
 • Samarbeidspartnere
 • Budsjett for tiltaket
Søknadsfrist 1. februar


Det gjøres oppmerksom på at tilskuddsordningen er midlertidig og går frem til og med 2019. 

Fant du det du lette etter?
Tove Solvang
Rådgiver