Organisasjonsstøtte til innvandrertiltak

 

Kriterier
Formål Styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjons-/ foreningsliv og samfunnsliv for øvrig. Dette for å gjøre det mer attraktivt å bli værende som innbygger i Nordland, i henhold til målene i fylkeskommunens Tilflytterprosjekt.
 
Hvem kan søke Frivillige organisasjoner i lokalsamfunn, inkludert innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd, samt halvoffentlige instanser (f.eks. frivillighetssentraler). 

Som hovedregel kan ikke organisasjoner som kun dekker Bodø søke. Bodø har egne tilskuddsmidler som fordeles av kommunen.
Hva kan det søkes tilskudd til
 • Aktivitetstilskudd
 • Driftstilskudd

Nærmere om driftstilskudd

 • Innvandrerorganisasjoner som søker driftstilskudd må ha lokal tilhørighet, det vil si hjemmehørende i en kommune eller en region i Nordland
 • Tilskudd gis som driftstilskudd til aktive organisasjoner. Tildelingen baseres på antall aktivt betalende medlemmer
 • Organisasjonene skal ved søknad oppgi formål eller målsetting og levere årsmelding og regnskap for det siste året, samt liste over betalende medlemmer.
 • Minstekrav til antall betalende medlemmer er 10 personer

Nærmere om aktivitetstilskudd

 • Tilskuddet er et avgrenset tilskudd som skal virke sammen med egeninnsats (dugnad) og andre tilskudd
 • Det kan gis støtte til lokale tiltak for å få flere innvandrere inn i frivillig arbeid og gjerne som ordinære medlemmer. Eksempel på tiltak kan være kurs, aktivitetsdager, norskopplæring i kombinasjon med aktivitet, mentortiltak og ellers tilrettelegging for å rekruttere nye medlemmer
 • Det understrekes at ordningen er rettet mot alle typer innvandrere, ikke primært flyktninger

Følgende vektlegges i fordeling av aktivitetstilskudd:

 • I hvilken grad tiltaket støtter opp om ordningens formål
 • At tiltaket det søkes midler til er et lavkostnadsstilbud/ lavterskeltilbud
 • Nettverk/forankring i lokalsamfunnet. Samarbeid på tvers av ulike grupper og organisasjoner.
Om søknaden

I søknaden må det oppgis:

 • Organisasjonsnummer og kontonummer
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Mål / hensikt med tiltaket
 • Målgruppe for tiltaket
 • Relevant kompetanse for gjennomføring av tiltaket
 • Samarbeidspartnere
 • Budsjett
Søknadsfrist 1. februar


Det gjøres oppmerksom på at tilskuddsordningen er midlertidig og går frem til og med 2019. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tove Solvang
Rådgiver, seksjon Folkehelse