Trafikksikkerhet - fysiske tiltak

Kriterier
Formål Først og fremst å bedre trafikksikkerheten der barn ferdes, ved skoleveg, idrettsanlegg og lignende.
   
Hvem kan søke Kommuner i Nordland.
   
Hva kan støttes

Primært fysiske tiltak der barn ferdes. Midlene kan anvendes langs kommunale- eller fylkeskommunale veger, men kan også i spesielle tilfeller nyttes langs riksveger.

Det kan også søkes om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan og/eller byggeplan. Når godkjente planer foreligger, kan det så søkes om tilskudd til bygging/gjennomføring.
   
Vilkår

Kommunen må ha gyldig trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret. Hvis prosjektet avviker fra prioriteringene i planen, må det begrunnes i søknaden. Søknaden bør også vise til kommunens oppfølging av holdningsskapende tiltak.

Ved bygging av gang/sykkelveg langs riksveg eller fylkesveg skal det i tillegg til byggeplan vedlegges godkjent reguleringsplan.
   
Støttenivå Denne tilskuddsordningen forventes å kunne disponere 14 millioner kroner årlig. Det kan gis tilskudd på inntil 80 % av tiltakets kostnad, maks 3 mill.kr per prosjekt. De resterende 20 % må dekkes av kommunen/søkeren.
   
Krav til søknad

Det skal søkes på godkjent søknadsskjema. (DOCX, 14 kB)

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  • Prosjektbeskrivelse og en vurdering av forventet effekt av tiltaket
  • Oversiktskart som viser prosjektets plassering i forhold til skoler e.l.
  • Byggeplan godkjent av Statens vegvesen
  • Realistisk kostnadsoverslag basert på byggeplanen
  • Garanti for den kommunale egenandel
  • Bekreftelse på avklart grunneierforhold
 

Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2018 - Kunngjøring (PDF, 56 kB)

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (PDF, 146 kB)

Søknadsfrist 1. juli
Fant du det du lette etter?
Sekretariatsleder