Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

Kriterier
Formål Stimulere flere til å utøve et aktivt friluftsliv, samt å bidra til et kvalitativt bedre friluftsliv i Nordland. Alle skal ha mulighet til et aktivt friluftsliv ut fra egne forutsetninger.
   
Hvem kan søke Interkommunale friluftsråd/regionråd og frivillige lag/foreninger.
   
Hva kan støttes
 • Informasjonstiltak - turbøker, brosjyrer, skilt, informasjonstavler, m.m.
 • Fysisk tilrettelegging
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak
 • Tiltak for funksjonshemmede og andre mindre mobile grupper
 • Tiltak rettet mot barn og unge
 • Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder
 • Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv
   
Vilkår
 • Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Nordland fylkeskommune, må det fremgå hvem dette er. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges.
 • Tiltak som vil kunne få tilskudd fra de statlige spillemidlene skal henvises til denne ordningen og vil ikke prioriteres i denne ordningen.
 • Tiltaket skal være åpent for allmennheten og av en slik karakter at det også i framtiden forventes å være åpent for allmennheten.
 • Friluftslivsområder det søkes tilskudd til må være sikret gjennom bruk av kommunalt planverktøy, langsiktig tinglyst avtale med grunneier, offentlig oppkjøp eller på andre måter.
 • Søker plikter å undersøke forekomster av eventuelle kulturminner hvis et område skal tilrettelegges, eller andre fysiske tiltak skal realiseres. Forholdet til eventuelle kulturminner skal avklares med rett kulturvernmyndighet.
   
Støttenivå Inntil 50 prosent av totalkostnadene.
   
Søknadsfrist 1. februar
   
Krav til søknaden

Søknaden må inneholde disse opplysningene:

 • Søkers navn og adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer.
 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet samt hvilke målgrupper det er rettet mot.
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet.
 • Budsjett og finansieringsplan.
 • Søknadsbeløp må spesifiseres.
       
Fant du det du lette etter?
Tomm Jensen
Rådgiver