Folkehelsetiltak

Kriterier
Formål Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
   
Hvem kan søke

Frivillige lag og foreninger. 
Interkommunale friluftsråd, samt andre interkommunale virksomheter.

   
Hva kan støttes Folkehelsearbeidet defineres bredt, men satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, psykisk helse og rusforebygging.

Søknader innen alle satsingsområdene er relevante, men det er spesielt ønske om tiltak som kan fremme trivsel og god psykisk helse, samt redusere sosiale ulikheter.

Som hovedregel gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, utstyr eller bygninger/anlegg fra disse midlene.
 
   
Vilkår

Tildeling av midler gis vanligvis kun for et år om gangen.

  
Krav til søknad

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema.
Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis: 

  • Tiltakets navn
  • Kort beskrivelse av tiltaket
  • Hvilken målgruppe
  • Forventet effekt
  • Hvordan resultater måles
  • Budsjett
  • Framdrifts- og finansieringsplan
  • Søknadssum
  • Ansvarlig kontaktperson (navn, adresse, tlf.nr, e-postadresse)
  • Opplysninger om samarbeid med kommune, evt. andre aktører, om tiltaket
   
Søknadsfrist 1. februar
 
Fant du det du lette etter?
Tove Solvang
Rådgiver