Endrede kriterier for støtte fra Kvinnemillionen

Nordland fylkeskommune har endret kriteriene for hvilke prosjekt som støttes gjennom Kvinnemillionen. 

Kvinnemillionen er et av særtiltakene som Nordland fylkeskommune har iverksatt få å få til en synlig og resultatorientert satsing på kvinner. Formålet med Kvinnemillionen er å bidra til at kvinner - uansett etnisk tilhørighet - skal trives i Nordland, ved å bedre kvinners trivsel, bo- og levekår.

Virkemidlet omfatter: 1 mill. kr årlig til delfinansiering av kvinneretta tiltak - Kvinnemillionen.

Målgruppe: Kvinner og deres lokalsamfunn/kommune.

Disse kan få tilskudd til aktiviteter/tiltak/prosjekt: Lag, foreninger, nettverksgrupper, kommuner. Det gis ikke støtte til ordinær drift i etablerte virksomheter, eller til enkeltpersoner eller enkeltbedrifter. Enkeltpersoner kan være prosjektledere, men tiltaket må angå flere.

Typer prosjekt som støttes: Prosjekt som bidrar til formålet med tilskuddsordninga. Vi oppfordrer til å tenke nytt og utradisjonelt og til prosjekt som skaper utvikling i landsdelen!

Vi prioriterer prosjekt/tiltak som utvikler eller bidrar til:

  • Kvinnenettverk og faglig utvikling i forhold til å øke andelen kvinnelige gründere og/eller å øke andelen kvinner i politikken.
  • Flerkulturelle møteplasser og samhandling for å inkludere innvandere

Vilkår: Kommunen må være formell søker, men andre kan være prosjekteier og prosjektansvarlig. Prosjekteier/-ansvarlig må derfor henvende seg til sin kommune for å få godkjent prosjektet, før søknad ev. sendes til fylkeskommunen. Det kreves 20 % egenandel. Den kan dekkes ved dugnad, ev. kursavgifter, andre inntekter, egne penger eller bidrag fra kommunen

Støttenivå: Maks. søknadsbeløp: kr 100 000,-. Inntil 80 % av tilskuddsgrunnlaget

Krav til søknad: Søknaden sendes elektronisk på https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx. Søknadsskjemaet fylles ut av prosjektansvarlig/-leder eller kommunen. Den aktuelle kommunen skal registreres som søker i skjemaet. Kommunens bekreftelse på sin status som formell søker skal legges som vedlegg i søknaden.

 

Publisert av Lena Thorgersen. Sist endret 25.03.2013
Fant du det du lette etter?