Kunnskapsgrunnlaget
Tittel Publisert Type
Biologisk mangfold og naturtyper - Sammenstilling av kjendt kunnskap - 2012

08.10.2013 Filtype
Biologisk mangfold og naturtyper - Supplerende naturtypekartlegging - 2012

08.10.2013 Filtype
Boniteringer i sideelver i Vefsnavassdraget

Rapport med oversikt over egnede oppvekstområder for fisk i Vefsnavassdragets sideelver. Utarbeidet av Ferskvannsbiologen AS høsten 2016.

21.12.2016 Filtype
Energipotensialet - Kraftutbygging i verna vassdrag

19.11.2013 Filtype
Energipotensialet Rapport 2011

19.11.2013 Filtype
Fisk - Boniteringer i Vefsna nedstrøms Laksforsen 2012-02 (Bonitering utført i 2011)

08.10.2013 Filtype
Fisk - Boniteringer i Vefsna oppstrøms Laksforsen 2013-02 (Bonitering utført i 2012)

08.10.2013 Filtype
Fisk - DN Rapport Fiskeribiologiske undersøkelser i de lakseførende deler av Vefsnavassdraget del II_4_1978

08.10.2013 Filtype
Fiske - DN Rapport 5 - 1976 Fiskebiologiske undersøkelser i de lakseførende deler av Vefsnavassdraget. 1974 og 1975

08.10.2013 Filtype
Fiske - DN-Rapport-7-2011 Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk (2011-2015)

08.10.2013 Filtype
Friluftsliv - Rapport verdisetting av friluftsområdene i Hattfjelldal - 2012

08.10.2013 Filtype
Hydrologiske Forhold - Fluvialgeomorfologisk befaring i Vefsnas nedbørsfelt Rapport 1976-05

20.11.2013 Filtype
Inngrepsstatus langs vassdraget - Erosjonsutsatte parseller i Vefsna

20.11.2013 Filtype
Inngrepsstuatus langs vassdraget - Oversikt over sikringstiltak - 2012

08.10.2013 Filtype
Kulturminner - Automatisk fredete kulturminner i Vefsnavassdraget 2013

20.11.2013 Filtype
Kulturminner - Registrering av nyere tids kulturminner i Vefsnas nedbørsfelt_januar 2013

26.11.2013 Filtype
Landskap - Kartlegging av landskapstyper og verdsetting av landskapsområder i Vefsna - 2012

08.10.2013 Filtype
Landskap - Strategisk vurdering av landskapets sårbarhet og sumvirkninger av potensielle småkraftanlegg i Vefsna - 2012

02.12.2013 Filtype
Reiseliv - Forstudie i reisemålsutviklingsprosessen - Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot 2020 - 2011

08.10.2013 Filtype
Samiske kulturminner - Oversikt_Vefsna - 1985-89

08.10.2013 Filtype
Samiske kulturminner - Tabell til oversikt_Vefsna - 1985-89

08.10.2013 Filtype

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø