Fylkesting 20.-23.februar 2012

Program


Fylkestingets åpning


Musikk innslag ved Bodø videregående skole
Ungdommens fylkesting
Ordfører i Bodø Ole Henrik Hjartøy

Prisutdelinger:
Folkehelseprisen
Næringsprisen for kvinner 2011
Næringsprisen og Nykomlingsprisen

Temadag: Fisk – Olje/Gass:
Introduksjon temadag

Lofoten og Vesterålen mot 2025. Presentasjon av framskrivninger og vurderinger av sysselsetting med og uten petroleumsvirksomhet i regionen.
Lars H. Vik/Sintef

Hva har skjedd på Nordvestlandet?
Marianne Hestvik/ Kristiansund kommune

Forskning olje/fisk. Hvilken kunnskap er frambrakt så langt?
Odd Jarl Borch/UIN

Fiskarlagets synspunkter på den pågående aktiviteten, planlagte aktiviteter og mulige framtidige aktiviteter utenfor Nordlandskysten.
Jan Skjærvø/Norges fiskarlag

Petroleumsnæringens synspunkter på aktivitetsnivået kommende år utenfor Nordland
Øivind A. Dahl-Stamnes/ Leder for Nordområdeinitiativet i Statoil

Kortinnlegg:

Lofoten sitt syn på olje/fisk i sameksistens
Lillian Rasmussen/Leder i Loftrådet og ordfører Moskenes

Status på beredskap olje/gass
Rune Finsveen/Arena Beredskap

Miljøorganisasjonens syn på petroleumsnæringen og sameksistens mellom fisk og olje
Ingrid Skjoldvær/Nordland Natur og Ungdom

Lokal/regionalt næringsliv, hva er de største utfordringene for å bli gode leverandører fra Nordland?
Tove Pettersen/Rapp Marine gruppen

Betydningen av havbruksnæringen i Nordland
Marit Bærøe/ Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Debatt

Paneldebatt

Orienteringer:

Intro til orienteringene

Fylkesråd Unni M. Gifstad:
Orientering om organisering av Statped og forholdet til Spesialpedagogisk senter og Logopedisk senter
Orientering om arbeid med Nordland tekniske fagskole i bergteknikk


Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo:
Orientering om Nasjonal transportplan


Fylkesrådsleder Odd Eriksen:
Orientering om byggeprosjekter ved Polarsirkelen videregående skole
Orientering om etablering av internasjonalt kontor i Nordland fylkeskommune

Fylkesordfører Sonja Alice Steen:
Arbeidsmåter i fylkestinget


Spontanspørretimen

Interpellasjoner

Intro etter lunsj

Interpellasjoner fortsetter

Spørsmål

Spørsmål fortsetter

Intro til saksbehandling

Intro før saksbehandling torsdag

Uttalelser:

Uttalelser

Saksbehandling:

 Saksnr. Tittel
 001/12Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser
 002/12Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
 003/12Melding om vedtak etter kommunelovens § 13
 004/12Reforhandling av avtale om deling av gevinst på fylkeskommunalt konsesjonskraftsalg
 005/12Fylkestingets møteplan for 2013
 006/12Områdestyret for reindrift - valg av nestleder 2012-2015
 007/12Høring - Avviklingen av ordningen med områdestyre for reindrift
 008/12 Indre vedlikehold av skolebygg - oppfølging av privat forslag
 009/12Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
 010/12Etablering av filmfond i Nordland
 011/12Delegasjon av midlertidig myndighet etter kulturminneloven § 8 første, andre og fjerde ledd
 012/12Åarjelhsaemien Teatere - organisering
 013/12Regional plan om små vannkraftverk i Nordland
 014/12Tilpasning av fagskoletilbudene i Nordland - høst 2012
 015/12Framtidens skoleanlegg i Nordland - revidert rapport 2012  
 016/12Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland i 2011
 017/12Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland
Forts. Utbygging og finansiering av E6 Helgeland
 018/12Høring - Konsekvensutredningsprogrammet for PL218 Luva
 019/12Søknad om permisjon som fylkestingsrepresentant - Kai Henriksen
 020/12Helgeland Veiutvikling AS - endring av vedtatt garanti for bompengelån
 021/12Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften
 022/12Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø
 023/12Innspill til jordbruksoppgjøret 2012
 024/12 Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruk- og matpolitikken, Velkommen til bords - innspill til stortingets behandling
 025/12Høring - endringsøknad for Andmyran vindkraftverk - Andøy kommune


Fant du det du lette etter?